Opracowanie projektu do zmiany decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję: budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kluczach oraz drogi, miejsc postojowych i dojść pieszych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemem studni chłonnych, instalacji gazu, sieci oświetlenia zewnętrznego, rozbiórki budynku garażowego w miejscowości Klucze, na działce o nr ew.gr. 55/11 - w ramach realizacji zadania pn: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:
Opracowanie projektu do zmiany decyzji pozwolenia na budowę na inwestycję : budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Kluczach oraz drogi, miejsc postojowych
i dojść pieszych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemem studni chłonnych, instalacji gazu, sieci oświetlenia zewnętrznego, rozbiórki budynku garażowego w miejscowości Klucze, na działce o nr ew.gr. 55/11 - w ramach realizacji zadania pn: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach”.

Usługę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami do SIWZ z zastosowaniem rozwiązań projektowych o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ (projekt budowlany załącznik nr 5 do SIWZ i decyzja pozwolenia na budowę – załącznik nr 6 do SIWZ).
I. Usytuowanie na działce:
Hala sportowa została zaprojektowana na działce nr ew. gr 55/11 w Kluczach.
1. W zagospodarowaniu działki należy uwzględnić następujące aspekty:
a) Utworzenie przestrzeni publicznej przed wejściem głównym do budynku, będącej zewnętrzną strefą rekreacyjną i miejscem gromadzenia się widzów przed najważniejszymi imprezami odbywającymi się w hali wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i dojazdu.
b) Zapewnienie istniejącym i nowo projektowanemu budynkowi jak najpełniejszego doświetlenia i dostępności.
c) Projekt ma uwzględnić wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązujących związanych z ochroną pożarową budynku projektowanego i budynków sąsiednich, warunków sanitarnych, BHP, ewakuacji oraz obsługą obiektu w chwilach zagrożenia (np. wypadek w trakcie rozgrywek sportowych), a także dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
II. Planowane zmiany w dokumentacji projektowej.
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne:
1) Rozmieszczenie poszczególnych zespołów funkcjonalnych ma stworzyć kompleks ściśle zintegrowany z budynkiem szkoły, a równocześnie łatwo dostępny dla osób z zewnątrz, umożliwiający funkcjonowanie hali sportowej niezależnie po zamknięciu szkoły. Obiekt należy zaprojektować uwzględniając dostęp dla osób niepełnosprawnych.
2) Zaplecze z szatniami, siłownią i pozostałymi pomieszczeniami towarzyszącymi umiejscowić tak aby zapewnić jak najkorzystniejsze powiązanie z istniejącym budynkiem szkoły i otoczeniem.
3) Lokalizacja ponadto ma zapewnić właściwe doświetlenie wszystkich pomieszczeń
i ich powiązanie z istniejącym budynkiem szkoły.
4) Ilość i wielkość zespołów szatniowych powinna odpowiadać potrzebom szkoły z możliwością prowadzenia rozgrywek pozaszkolnych w ramach zawodów sportowych z zapewnieniem szatni dla sędziów.
5) Trybuna zaprojektowania tak aby zagwarantowała optymalne warunki obserwacji wydarzeń odbywających się na arenie (brak elementów przesłaniających widok
z trybun na boiska) oraz bezpieczną ewakuacje z trybuny w warunkach zagrożenia.
6) Trybuny zaprojektować na minimum 150 osób.
7) Należy zaprojektować sposób odwodnienia dachu.
8) Połacie dachów budynku należy kształtować w sposób umożliwiający spływ wód opadowych bezpośrednio na zewnątrz budynku. Odprowadzenie wód opadowych z dachu nie powinno przechodzić wewnątrz budynku.
9) Należy zaprojektować zmianę układu słupów, tak aby zapewnić widzom maksymalną widoczność (brak elementów przesłaniających widok z trybun na boiska).

10) Stropy w części zaplecza szatniowo-sanitarnego należy zaprojektować jako żelbetowe, płytowe bez widocznych belek w miejscach ogólnodostępnych. Należy zoptymalizować konstrukcję całego budynku.

11) Zaleca się uproszczenie układu schodów w holu głównym np. przez zamianę z 4- na 3 biegowe (na rzucie prostokąta) z windą w duszy.

12) Likwidacja wieżyczki na łączniku pomiędzy projektowaną halą, a budynkiem szkoły.
13) Poziom posadowienia obiektu należy optymalnie dostosować do terenu istniejącego, tak aby ograniczyć roboty ziemne.
14) Należy zoptymalizować połączenie hali z budynkiem szkoły.
15) Projektowanie widowni na parterze piętrze obiektu, wzdłuż płyty głównej boiska przy załażeniu całkowitej ilości miejsc ok 150 lub podniesienie poziomu stropu nad szatniami, tak aby powstał dodatkowy rząd siedzeń na widowni.
16) Widownie dostosować w taki sposób, aby wgląd na płytę boiska nie był zaburzony przez słupy, ściany i inne elementy budowlane.
17) Projektowany budynek ma być połączony przewiązką z istniejącym budynkiem Szkoły.
18) Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb obiektu.
19) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w poniższym zakresie:
A. Wejście do budynku zaprojektowano od strony południowej poprzez hall wejściowy, w którym ma być dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
B. Przystosowanie dla niepełnosprawnych w zakresie:
a) Osoby głuche:
- Oświetlenie (sygnalizacja) awaryjne w toaletach.
b) Osoby słabosłyszące:
• Dla osób z dysfunkcjami słuchu Gmina Klucze zakupi ze środków własnych sprzęt wspomagający słyszenie, czyli system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T),
w którą wyposażony jest każdy nowoczesny aparat słuchowy. Najczęściej pętle indukcyjne stosuje się w miejscach, gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy. System wspomoże osoby niedosłyszące lub osoby z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu.
• Oświetlenie (sygnalizacja) awaryjne w toaletach.
• W obiekcie będzie miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku.
• W budynku dostępna jest recepcja, która mieści się w pobliżu wejścia.

c) Osoby niewidome:
• Ciągi komunikacyjne, a także klatki schodowe oznaczone pasami ostrzegawczymi (oznaczeniami fakturowymi).
• Ergonomicznie wykonane schody w celu jak najłatwiejszego poruszania się – schody są proste i zachowują taki sam kształt w całej długości.
• Montaż poręczy w miejscach trudno dostępnych.
• Przyciski przyzywające windę będą znajdować się w przewidywalnym miejscu.
• Instalacja alarmowa z sygnalizacją dźwiękową.
• Ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym.

d) Osoby słabowidzące:
• Wykonanie tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń z dużymi napisami
i jaskrawymi elementami.
• Na przednich krawędziach stopni umieszczone zostaną (przyklejone) kontrastowe paski antypoślizgowe, co ułatwi ich zobaczenie, a to może zmniejszyć ryzyko upadków. Zastosowane zostaną wycieraczki antypoślizgowe wewnętrzne i zewnętrzne przed głównymi wejściami, eliminujące ryzyko poślizgu przy zmianie nawierzchni oraz w złych warunkach pogodowych.
• Instalacja alarmowa z sygnalizacją dźwiękową.

e) Osoby mające problemy z poruszaniem się:
• Zastosowanie odpowiednio szerokich ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych uniemożliwiających swobodne poruszanie się osobom np. na wózkach inwalidzkich.
• W węźle higieniczno-sanitarnym, wydzielone zostały toalety dla osób niepełnosprawnych o odpowiedniej armaturze łazienkowej.
• Drzwi windy będą posiadać szerokość min. 90 cm.
• Montaż włączników światła i gniazdek zasilania w przystępnych miejscach.

f) Osoby mające ograniczone możliwości poznawcze:
• Tablice informacyjne z zastosowaniem piktogramów dla osób niepełnosprawnych umysłowo i z zamieszczonymi powiększonymi napisami.
• Tablice informacyjne umieszczone na odpowiedniej wysokości i w przystępnej lokalizacji.
• Urządzenia będą zastosowane w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze.
• Wszystkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót.

C. Wyposażenie obiektu:
a) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić niezbędne wyposażenie hali sportowej w celu jej prawidłowego i kompletnego użytkowania tj. Minimalne wyposażenie hali sportowej w elementy takie jak:
 bramki do piłki ręcznej,
 bramki do piłki halowej
 słupki do siatkówki demontowane
 kosze sportowe, przeznaczone do treningów z regulacją wysokości
 kotary grodzące siatką + tkanina z napędem elektrycznym, mocowane do wiązarów dachowych
 kosze sportowe, składane,
 komplety do siatkówki (SIATKI, SŁUPKI),
 równoważnia duża i mała,
 skrzynia gimnastyczna,
 kozioł gimnastyczny,
 odskocznia,
 zestaw do skoku wzwyż,
 ławeczki gimnastyczne,
 płotki do LA,
 drabinka gimnastyczna,
 tablica świetlna + nagłośnienie + radiowęzeł + TV + media,
 Linie na płycie boiska.
b) Wyposażenie należy uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz
w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót.
D. Dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, bhp.
E. Zmiany w dokumentacji projektowej nie mogą prowadzić do zmiany wymiarów areny sportowej oraz wcześniej zaprojektowanych wymiarów
i funkcji boisk do poszczególnych dyscyplin.
F. Parametry dokumentacji projektowej które nie mogą ulec zmianie to:
a) Główna sala sportowa ma pozostać w wymiarach 23x42 m.
b) Zachowanie zaprojektowanego boiska do piłki ręcznej, z nałożonymi na niego boiskami do piłki koszykowej i do piłki siatkowej. Oprócz tych trzech dyscyplin sportowych w sali uwzględnienie możliwości prowadzenia zajęć sportowych, przewidzianych głównie w programach szkolnych, przede wszystkim zajęcia gimnastyczne i ogólnorozwojowe - gry zespołowe np. do futsalu , badmintona lub tenisa (po odpowiednim przystosowaniu).
c) Sala zajęć ruchowych i siłowych - możliwa zmiana lokalizacji pomieszczeń.
d) Zaplecze sanitarno – szatniowe w postaci trzech zespołów szatni z natryskami - możliwa zmiana lokalizacji pomieszczeń.
e) Połączenie hali z budynkiem szkoły poprzez przewiązkę.

III. Wytyczne użytkowe dla obiektu, które należy uwzględnić przy zmianach
w dokumentacji projektowej.

1. Wewnętrzny podział obiektu powinien uwzględniać zasadę rozdziału odmiennych stref użytkowych w taki sposób, aby uniknąć wzajemnej uciążliwości i negatywnych wpływów. W obiekcie hali należy wyodrębnić następujące strefy użytkowe:
a) strefa ogólnodostępna,
b) strefa płyty głównej (areny sportowej),
c) strefa wewnętrzna i techniczna.
2. W strefie ogólnodostępnej należy wyodrębnić następujące strefy użytkowe:
a) hol wejściowy i komunikację ogólną,
b) część gastronomiczna
c) zespoły sanitariatów (damski, męski i dla niepełnosprawnych),
d) windę, komunikację oraz klatki schodowe,
e) widownię.

3. Część gastronomiczna (bufet) należy zlokalizować w pobliżu holu wejściowego.
4. Układ funkcjonalny należy tak zaprojektować, aby była możliwość korzystania
z części obiektu tj, sali głównej z niezbędnym zapleczem szatniowo-sanitarnym bez konieczności korzystania z budynku szkoły.
5. Projekt zamienny należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W planie teren zapisany jako U1 teren usług publicznych w zieleni. Plan zagospodarowania Gminy Klucze (część graficzna
i opisowa) jest ogólnodostępny pod adresem: http://www.klucze.e-mpzp.pl/
6. W zakres opracowania zmian w dokumentacji projektowej wchodzi:
a) Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie wymaganym do realizacji inwestycji.
b) Zmiany do projektu z uwzględnieniem następujących branż :
• Architektura i konstrukcje obiektu.
• Instalacje sanitarne: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
• Odprowadzenie wód opadowych z budynku i terenów utwardzonych na teren działki inwestora.
• Instalacje centralnego ogrzewania – np. niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe wspomagane odzyskiem ciepła z wentylacji mechanicznej.
• Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
• Instalacje elektryczne na potrzeby hali sportowej wraz z zapleczem- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne.
• Instalacje teletechnicznych: telefony, Internet, audio-wideo.
• Instalacje odgromowe.
• Zagospodarowanie terenu : drogi, ciągi piesze i pieszo jezdne, parkingi.

7. Projekt zmian budowlano-wykonawczy wraz ze zmianą pozwolenia na budowę w ramach realizacji zadania pn: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach” dla całości zamierzenia należy wykonać zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie:

1) Projekt budowlany.
Projekt budowlany winien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.462 ze zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany wykonawca winien wykonać w ilości 5 egzemplarzy. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem dwg (część graficzna), doc.(część opisowa) oraz pdf (całość).
2) Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy wszystkich branż. Projekt budowlany wykonawca winien wykonać w ilości 4 egzemplarzy. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem dwg (część graficzna), doc.(część opisowa) oraz pdf (całość).
3) Kosztorysy inwestorskie.
Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz.1389). Jako bazę wyliczeń do kosztorysu inwestorskiego należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. Sekocenbud – informacja o cenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu; kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem .pdf oraz w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem do kosztorysowania Norma PRO.
4) Przedmiary robót.
Przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w § 6 i spełniających wymogi § 7, 8, 9
i 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych tj. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129); przedmiar robót należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem .pdf oraz
w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem kosztorysowania Norma PRO.
Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami należy wykonać przy zachowaniu podziału całości prac na następujące elementy:
1. Stan zerowy z wykopami
2. konstrukcja hali
3. konstrukcja części lewej
4. konstrukcja części prawej
5. konstrukcja zaplecza
6. konstrukcja wszystkich dachów
7. roboty wykończeniowe sala sportowa
8. roboty wykończeniowe część lewa zespołu
9. roboty wykończeniowe część prawa zespołu
10. roboty wykończeniowe zaplecze zespołu
11. roboty zewnętrzne
12. elewacja i mała architektura
13. Instalacje elektryczne
14. Instalacje sanitarne
15. Roboty drogowe

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się sytuacji, aby Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.

6) Wykonawca wraz z przekazaniem projektu, przeniesie na rzecz Zamawiającego
w cenie wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy całość autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła,
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono
w tym w wersji elektronicznej, w zakresie rozpowszechniania utworu m.in. poprzez wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz
w zakresie praw zależnych obejmujących w szczególności dokonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wybrane zmian dokumentacji projektowej, w tym również do dokonywania zmian i przeróbek, wykorzystania w części lub
w całości, w dowolnie wybranych fragmentach oraz łączenia z innymi dziełami – na wszystkich polach eksploatacji.

7) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż.

8) Dokumentację projektową i kosztorysową należy sporządzić w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

9) W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:
 Projekt wykonawczy – 3 egz.
 Projekt wykonawczy 1 egz. wersja elektroniczna.
 Projekt budowlany- 5 egz.
 Wersja elektroniczna projektu- 1 egz.
 Kosztorys inwestorski i przedmiar - 2 egz.
 Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru- 1 egz.
 Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
 Wersja elektroniczna szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót – 1 egz.
 Opracowania graficzne w formie elektronicznej powinny być zapisane w formie dwg i PDF. Natomiast części opisowe projektu mogą być zapisane w jednym
z formatów doc. , rtf , PDF.
 Kosztorys inwestorski w formie edytowalnej i PDF.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane, niezbędnych do uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem z decyzji zmiany decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1
Klucze 32-310
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in