Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice.
Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej,
2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
3) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycje lub zgłoszenia bez sprzeciwu,
4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej,
5) Przedstawienie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
6) Przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Inwestycja objęta zakresem niniejszego zamówienia będzie obejmowała:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej
a) Sporządzenie projektów budowlanych,
b) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,
c) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i opinii we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do realizacji inwestycji, uzgodnień, koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, dokumentacji kosztorysowej, STWIOR, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

2) Przebudowę odcinka kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice (od włączenia do PS-1, z wykonaniem przejścia szczelnego) do kolana na kolektorze sanitarnym posadowionym na działce nr 380/3 obręb nr 2.
Zaprojektowany odcinek kanału tłocznego o długości około L = 420,00 mb zostanie wykonany z rur dwuwarstwowych DN 400 RC, SDR11 PE100. Łączenie metodą zgrzewu doczołowego (zgodnie ze sztuką i wytycznymi producenta rur).
Na projektowanym tłocznym kanale przewiduje się również montaż zasuw nożowych (materiał - żeliwo) o ciśnieniu roboczym minimum 4 bar (min. 2szt.). Zasuwy należy posadowić w szczelnych, kompletnych studniach.
Z nowym kanałem tłocznym należy włączyć się w istniejący kanał tłoczny, w budynku Przepompowni głównej (PS1). Należy przewidzieć przejście szczelne kanałem tłocznym przez fundament budynku na poziomie -1. Roboty budowlano – wykończeniowe, które trzeba wykonać w budynku PS1 po wykonaniu przejścia przez fundament należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz przywrócić obiekt do stanu pierwotnego.
W projekcie do wykonania należy uwzględnić również na terenie Przepompowni Głównej PS1 wybudowanie studni spustowo - płucznej ( szczelna ) podłączonej do kanalizacji sanitarnej PS-1.

Działający obecnie kolektor tłoczny, po wykonaniu prac należy odłączyć i zamulić

3) Renowacja studni na kanale grawitacyjnym

Zakres zamówienia obejmuje renowację 4 studni (1szt Ø1500, 3szt Ø1200) na kanale grawitacyjnym (lokalizacja studni w załącznikach). Studnie są mocno skorodowane (materiał zdjęciowy stanowi załącznik do części informacyjnej PFU). W celu prawidłowego określenia kosztów związanych z bezwykopową renowacją obiektów w ramach niniejszego zadania zaleca sie przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej. Studnie umiejscowione są w terenie trudnodostępnym, zalesionym.
Renowacje studni (całej) należy wykonać w technologii chemii budowlanej. Wskazana metoda renowacji studni z użyciem chemoodpornych powłok mineralnych (odpornych na agresywne środowisko, wodoszczelnych) powinna zostać poprzedzona czyszczeniem, uszczelnieniem wycieków i uzupełnieniem ubytków w ścianach. Prace związane z bezwykopowym remontem studni obejmują reprofilacje i laminacje dna studni i kinety, wykonanie iniekcji uszczelniających, wymianę stopni złazowych, wymianę i regulacje włazu, nałożenie powłok z chemii budowlanej na kominy studni.
Ubytki cegieł w studni należy uzupełnić cegłą klinkierową, przeprowadzić renowacje kinety, jak i wymianę płyty nastudziennej i włazu żeliwnego N-40T z wypełnieniem betonowym. Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich regulacji wysokościowych na projektowanych robotach.

4) Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej dla PS-1
W celu ograniczenia skoków ciśnienia w związku z przebudową kolektora, Wykonawca dostarczy i zamontuje nową pompę ściekową w miejsce zdegradowanej, obecnie działającej pompy. Pompa będzie działała w typoszeregu.
Pompa powinna być fabrycznie nowa, w obudowie typu monoblok i wersji zatapialnej przystosowanej do montażu poziomego z przyłączami DN 200 na wlocie i wylocie. Silnik pompy musi być przystosowany do zasilana z sieci 400V i do współpracy z softstartem o mocy nie większej niż 22 kW. Pompa musi być przystosowana do pompowania nieoczyszczanych ścieków komunalnych zawierających elementy włókniste i piasek. Wydajność pompy powinna wynosić nie mniej niż 200 m3/h przy podnoszeniu na wysokość minimum 14 m. Zamawiający wymaga dostawy pompy, którą można zamontować w miejsce istniejącej bez przeróbek instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
W cenie ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia do Przepompowni Głównej mieszczącej się przy
ul. Jerozolimskiej w Rawie Mazowieckiej.

5) Odtworzenia
Po wszystkich robotach ziemnych i montażowych należy przywrócić plac budowy do stanu pierwotnego - na działkach prywatnych, działkach Zamawiającego jak i na działce Urzędu Miasta - ul. Wodna (do odtworzenia droga asfaltowa). Ulica Wodna posiada nawierzchnię bitumiczną. Wykonawca po swoich robotach ma ją przywrócić do stanu pierwotnego, jeżeli będzie w nią ingerował (zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka znak GK7234.62.2020.KB z dnia 11.09.2020r)
Po robotach ziemnych, instalacyjnych itd. Wykonawca przywróci działki prywatne do stanu pierwotnego w miejscach prowadzenia robót. Wykonawca ustali z właścielami działek prywatnych miejsce składowania ziemi z urobku, która nie będzie się kwalifikowała do wykorzystania do celów prowadzonych robót lub wywiezienia na składowisko odpadów.

Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Warunki realizacji:
1) Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Dokumentacja Projektowa, która podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musi obejmować cały obszar i przedstawiać rozwiązanie zapewniające skuteczny i bezpieczny transport ścieków w ramach niniejszego zamówienia.
3) Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością w związku z realizowaną inwestycją. Teren inwestycji stanowią tereny zielone. W rejonie inwestycji znajduje się sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania decyzji na wycięcie drzew i krzewów i ich ewentualne usunięcie – jeżeli zaistnieje taka konieczność,
5) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy stosować normę PN-81/B-03020.
6) Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego.
7) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.
8) Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej Inwestycji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W szczególnym przypadku – jeżeli Wykonawca (na każdym etapie realizacji zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z – podwykonawcy, który jest tym podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:
1) Obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej).
2) Sporządzeniem projektu/-ów organizacji ruchu.
3) Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.
4) Badaniem kamerą stanu technicznego kanału tłocznego.
5) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem.
7) Ubezpieczeniem budowy do wartości przedmiotowego zamówienia.
8) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci.
9) Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem.
10) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego).
11) Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego.
12) Zgodną z przepisami utylizację zdemontowanych materiałów.
13) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy - w miejscach prowadzonych robót Wykonawca winien przewidzieć skuteczne zabezpieczenie przez zniszczeniem mienia.
14) Ewentualnymi innymi kosztami, które są konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.
15) Warunki korzystania z mediów na czas wykonania przedmiotu umowy Wykonawca winien uzgodnić z właściwym gestorem sieci/infrastruktury.

5. Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo:
1) Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawców roszczenia Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
2) Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe),
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
e) w przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia, termin zapłaty wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za prace wykonane przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
f) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
g) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się:
i. na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa).
ii. skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek.
h) zobowiązanie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), że wskazane zgodnie z umową o podwykonawstwo roboty budowlane wykona zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego.
i) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
j) zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
k) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie wypłacone podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w wysokości brutto – zarówno cyframi jak i słownie, a również podaje kwoty VAT. W przypadku różnych stawek VAT konieczne jest również podanie kwoty VAT odpowiadającej poszczególnym stawkom.
l) wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
m) zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) jest niedopuszczalny.

3) W przypadku wprowadzenia w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zapisów dotyczących zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych również zapisów wskazujących, że wszelkie potrącenia wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia są wierzytelnością Wykonawcy, dotyczącą ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przysługujących Wykonawcy w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) np. w formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dalej Zabezpieczenia, i nie mogą być traktowane, jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Celem wyeliminowania wątpliwości strony potwierdzają, że kwoty Zabezpieczeń nie stanowią wynagrodzenia wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

6. Szczegółowy zakres robót oraz wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia określony został w Części SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Juliusza Słowackiego 70
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 70
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in