Dstawa środkow dezynfekcyjnych i antyseptycznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Apteki szpitalnej z przeznaczeniem na oddziały szpitalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: charakterystyka preparatu, spektrum działania określa Specyfikacja asortymentowo – ilościowa (formularz cenowy), stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie podzielone na 7 pakietów.
Zamawiający zezwala na składanie ofert na wybrany pakiet (jeden lub więcej), przy czym w ramach pakietu wymagany jest pełny zakres asortymentu. Nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakietach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości środków dezynfekcyjnych:
Oferowane preparaty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania oraz dokumenty dopuszczające ich stosowanie w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający wymaga by zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane produkty posiadały:
dla środków zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu
Ustawy z dnia 20 maja 2010r (Dz. U z 2010r. Nr 107,poz. 679) - oznaczenie wyrobu
znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, wraz z dokładną charakterystyką
wyrobu, aktualne na dzień składania ofert . Dezynfekcja sprzętu medycznego, narzędzi,
endoskopów, powierzchni;
dla produktu biobójczego pozwolenie na obrót produktem biobójczym;
dla produktu leczniczego dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym;)
Zamawiający wymaga aby oferowane preparaty dezynfekcyjne spełniały wymagania normy PN-EN 14885:2008, która reguluje sprawy dopuszczenia do stosowania w ochronie zdrowia preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych lub posiadały spektrum i czasy działania potwierdzone w jednostkach opiniotwórczych z terenu Unii Europejskiej np. ( DGHM, DVV, RKI, PZH, HIRL, inne) Normy i badania jednostek opiniotwórczych nie mogą być modyfikowane.
Na żądanie Zamawiającego wykonawca udostępni protokoły wyników badań mikrobiologicznych potwierdzających informacje zawarte w ulotkach.
dla produktu kosmetycznego – wpis do rejestru wyrobów kosmetycznych.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty/ ofert Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym dostarczyć aktualną na dzień składania ofert kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim dla oferowanego produktu - dotyczy substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11 poz. 84 ze zm) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona oryginalna ulotka w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym
Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s.
Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk pochodziły od jednego producenta (gwarancja pełnej kompatybilności). Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona karta charakterystyki na nośniku elektronicznym.
Ponadto oferowane środki muszą spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne zgodnie z ich przeznaczeniem.
Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie płynności zaopatrzenia asortymentu objętego umową na cały okres obowiązywania umowy.
Zamówienia składane będą faksem lub mailowo, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego – Apteka szpitalna, na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych przez zamawiającego.
Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa:
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 15
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.