Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 14:00


» Location

ul. Brzeska 41
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Brzeska 41
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in