Remont izolacji pionowej oraz instalacji w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu części izolacji pionowej oraz wykonanie robót instalacyjnych w budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie.

Stan istniejący:

Budynek nr 2 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym, w części pomieszczeń przyziemia występują ślady zawilgocenia ścian fundamentowych, celem ich usunięcia a tym samym zapobiegnięcia dalszej korozji budynku koniecznym, jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu izolacji pionowej w części budynku. Ponadto w sanitariatach zlokalizowanych w przyziemiu
występują problemy z właściwym odprowadzaniem ścieków, przeprowadzony wcześniej monitoring kanalizacji pozwolił określić miejsce występowania nieszczelności ( załamania odcinka kanalizacji) usterka ta jest przewidziana do naprawy w ramach przedmiotowego zadania.

Zakres prac remontowych obejmował będzie:
1. roboty rozbiórkowe
2. roboty ziemne
3. roboty murarskie
4. roboty izolacyjne
5. wymiana posadzki
6. wymiana odcinka kanalizacji
5. uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami trawnikowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRECYZUJĄ N.W DOKUMENTY:
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
 STWIORB

b) Przedmiary robót:
 Przedmiar

Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” – zał. nr 8 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” - zał. nr 7 do SIWZ
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami.
Nakłady robocizny, materiałów i sprzętu w analogicznych pozycjach kosztorysu ofertowego należy przyjąć tak jak wskazał Zamawiający w inwestorskim przedmiarze robót.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zastosowanie materiału lub sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. Nie dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Uwaga!
Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze
w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem
tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym
w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in