Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.
Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Gminie Książ Wlkp.
2. Kody CPV: 45215000-7, 45212300-9, 45310000-3, 45000000-7, 45330000-9
3. Przedmiot zamówienia obejmuje adaptację, zmianę sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku Przedszkola na pomieszczenia „Klubu Seniora” o powierzchni 79,90 m2. Istniejący budynek usytuowany jest w Książu Wlkp. przy ul. Ogrodowej 1A, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/3 i 245/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano zmianę w zagospodarowaniu terenu, tzn. wykonanie odrębnego wejścia na poziom piwnicy dla osób korzystających z Klubu Seniora wraz z wykonaniem platformy dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie pomieszczeń Klubu Seniora zaprojektowano w przestrzeni istniejących pomieszczeń, w istniejących ścianach murowanych bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku. Zaplanowano rozebranie istniejącego wejścia pochylni i wykonanie zewnętrznych schodów terenowych na ławie fundamentowej z oporników betonowych oraz kostki betonowej prostokątnej. Mur zewnętrzny schodów z bloczków betonowych a ponad terenem z cegły klinkierowej.
W obrębie pomieszczeń Klubu Seniora przewidziano:
- obniżenie poziomu posadzek o 0,20 cm wraz z wykonaniem nowych posadzek betonowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową,
- przestawienie ścianek działowych z drzwiami p.poż w korytarzu oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
- wykonanie częściowej zabudowy sufitów z płyt GK na ruszcie stalowym (zabudowa rur istniejącej kanalizacji sanitarnej),
- wykonanie na ścianach uzupełnień tynków i wykonanie dwukrotnych gładzi gipsowych,
- wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- wykonanie i uzupełnienia stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki p.poż.
- wykonanie okładzin z płytek gresowych,
- dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora.
- dostawę i montaż kompletnej platformy dla niepełnosprawnych.
W zakresie instalacji sanitarnej planuje się częściową przebudowę i uzupełnienie instalacji sanitarnych wod. kan i c.o. wraz z urządzeniami i osprzętem, zgodnie z rysunkami i opisem do instalacji. W zakresie instalacji elektrycznej częściową przebudowę i uzupełnienie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, uzupełnienie oświetlenia, wykonanie RG dla klubu wraz z podlicznikiem oraz wyłącznikiem p.poż, zgodnie z rysunkami i opisem do instalacji.
UWAGA roboty związane wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać na terenie objętym obecnie budową hali widowiskowo sportowej ( plac budowy ) i wszelkie terminy robót należy uzgodnić z Wykonawcą.

4. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2) przedmiary robót,
3) projekt,

Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.

5. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
2) Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie winien być zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót;
3) Wykonawca winien udzielić 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy;
4) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
5) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robót wykończeniowych, ogólnych prac budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy (§ 6 ust. 3-6 i § 9 ust. 1 pkt. 7 i 8) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Na etapie ofertowania – Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – druk „FORMULARZ OFERTOWY”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:45


» Location

ul. Stacha Wichury
Książ Wielkopolski 63-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmian Książ Wlkp.
ul. Stacha Wichury
Książ Wielkopolski 63-130
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in