Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo w 2021r

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Baranowo. Do zagospodarowania Zamawiający przewiduje szacunkową ilość odpadów:
1) Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, odpady komunalne nie wymienione w innych grupach o kodzie 20 03 01, 20 03 99 w ilości szacunkowej ok. 531,39 Mg,
2) Tworzywa sztuczne, opakowanie z tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39, 15 01 02 w ilości szacunkowej ok. 140 Mg,
3) Opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 w ilości ok. 10 Mg
4) Metale, opakowanie z metali o kodzie 20 01 40, 15 01 04 w ilości ok. 10 Mg,
5) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodzie 20 01 01, 15 01 01 w ilości ok. 10 Mg,
6) Szkło, opakowania ze szkła o kodzie 20 01 02, 15 01 07 w ilości ok. 80 Mg,
7) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok.45 Mg,
8) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 5 Mg,
9) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 o kodzie 200135*, 20 01 36 w ilości ok. 7 Mg,
10) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 w ilości ok. 10 Mg,
11) Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości ok. 1 Mg,
12) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 w ilości ok. 0,5 Mg,
13) Leki inne niż wymienione w 20 01 31 o kodzie 20 01 32 w ilości ok. 0,01 Mg,
14) Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone o kodzie 15 01 10 w ilości 0,1 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Rynek 7
Baranowo 06-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Gmina Baranowo
Rynek 7
Baranowo 06-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in