„Budowa kanalizacji sanitarnej w Czułowie, gm. Liszki”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa sieci kanalizacyjnej PCV SN 8 LITA fi 200 o długości L= 88,0 m;
2) wykonanie 2 przewiertów pod drogą powiatową 2191K (w skale) o łącznej długości 26 m;
3) budowa przykanalików z rur PCV SN 8 Lita fi 160 o długości 70,0 m;
4) wykonanie prób szczelności na sieci kanalizacyjnej;
5) wykonanie kamerowania wraz z wykresami;
6) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z zakresie drogi powiatowej – jeśli będzie konieczność;
7) wykonanie odtworzenia kruszywem dróg gminnych;
8) obsługa geodezyjna w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do tut. Urzędu - wersja papierowa 3 egz., 1 egz. w wersji elektronicznej zeskanowany po uzyskaniu klauzuli + inwentaryzacja w wersji AUTOCAD);
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: bezpośrednie, wykonywanie robót budowlanych tj. roboty ziemne, roboty instalacyjne z wyłączeniem nadzorowania tych robót przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
1) Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie - to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
2) Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego – to wymóg zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją techniczną oraz ofertą i kosztorysem.
4. Zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót, projekt budowlany, oraz specyfikacje techniczne.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i aprobatą techniczną, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów i urządzeń użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:45


» Location


Liszki 32-060
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Liszki

Liszki 32-060
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in