Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Klub Seniora w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Klub Seniora w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 2A, na dz. o nr ewid. gruntów 4.735/3 i 4.736, o powierzchni zabudowy 562,16 m2, powierzchni użytkowej 665,80 m2 i kubaturze 3650,00 m3.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
a) kompleksową termomodernizację obejmującą ocieplenie od poziomu fundamentów budynku wszystkich ścian budynku, ocieplenie dachu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz zastosowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowych posadzek,
b) montaż instalacji fotowoltaicznej,
c) remont dachu obejmujący:
i. remont istniejącej więźby dachowej polegający na wymianie uszkodzonych elementów (krokwi, wymianów, słupów, płatwi pośrednich i kleszczy),
ii. zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej środkami owado - i grzybobójczymi z parametrem do klasy NRO,
iii. wykonanie w całości nowych warstw dachu (warstwy izolacji termicznej, przeciwwilgociowej) oraz warstwy wykończeniowe poddasza w postaci płyt gipsowo-kartonowych,
iv. wymianę pokrycia dachowego - nowe pokrycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej z rąbkiem stojącym,
v. montaż okien dachowych,
vi. odwodnienie dachu – odprowadzenie wody opadowej poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo na teren działki;
d) wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z rys. 3 (piwnice), rys. 5 (przyziemie), rys. 7 (poddasze użytkowe) znajdującym się w projekcie– zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących ścian, zamurowanie wskazanych fragmentów oraz budowę nowych ścian z wyjątkiem budowy szybu windy;
e) wzmocnienie stropu nad parterem;
f) instalacje sanitarne całego budynku, w szczególności:
i. instalację ogrzewania wraz z zakupem i montażem kotła - dla obiektu wydano warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia 7 maja 2020 r. – wykonawca musi spełnić wszystkie warunki i formalności w celu podłączenia gazu w obiekcie oraz wymienić istniejącą szafkę gazową na nową o wymiarach min. 80x60 z tworzywa sztucznego z zamkiem z ryglowaniem, wykonać próby szczelności wraz z udokumentowaniem protokolarnym oraz uzyskać opinię kominiarską i wszelkie inne dokumentów wymaganych przez PSG Sp. z o.o. jak również zawiadomić PSG Sp. z o.o. o gotowości instalacji. Po stronie Zamawiającego będzie zawarcie umowy na dostawę gazu;
ii. instalację wentylacji,
iii. instalację klimatyzacji,
iv. instalację wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej
v. instalację ppoż,
g) instalacje elektryczne całego budynku zgodnie z projektem branży elektrycznej, w szczególności:
i. zasilanie obiektu,
ii. oświetlenie terenu,
iii. instalację uziemienia,
iv. instalację zasilania gniazd i urządzeń,
v. instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
vi. instalację odgromową,
vii. ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączanie zasilania,
viii. instalację połączeń wyrównawczych,
ix. instalację strukturalną LAN,
x. instalację oddymiania,
xi. instalację przyzywowa (system przywoławczy),
xii. instalację fotowoltaiczną
xiii. system monitoringu (ciągi komunikacyjne, tereny przyległe wokół obiektu, wybrane pomieszczenia)
xiv. system sygnalizacji włamania i napadu z centralą alarmową,
h) wykonanie elewacji budynku,
i) remont istniejącego tarasu, wszystkich wejść do budynku i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z montażem nowych balustrad,
j) przebudowę klatki schodowej,
k) przygotowanie obiektu do późniejszej realizacji budowy szybu windy zgodnie z projektem.
3. Pomieszczenia na poziomie przyziemia (rys. 5) nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25 oraz pomieszczenie nr 2.05 (rys 7) ( znajdujące się w projekcie) i korytarz na poziomie poddasza należy wykonać z uwzględnieniem wykończenia podłóg, ścian (malowanie lub płytki – zgodnie z projektem), montażem drzwi wewnętrznych (włącznie z drzwiami pomiędzy pomieszczeniem nr 25 i 17 na poziomie przyziemia) oraz z tzw. „białym montażem” – wszystkie materiały oraz ich kolorystyka każdorazowo musi być akceptowana przez Zamawiającego.
4. Należy uwzględnić uporządkowanie pomieszczeń z istniejących urządzeń (m.in. stare kotły węglowe).
5. W pozostałych pomieszczeniach budynku (z wyjątkiem wskazanych wyżej w pkt. 3) nie należy uwzględniać wykończenia podłóg, malowania ścian, płytek naściennych oraz tzw. „białego montażu”.
6. Prace należy zrealizować w taki sposób, aby Klub Seniora stanowił odrębną całość w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 11 grudnia 2020 r. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ.
8. Zamówieniem objęte jest również:
a) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,
b) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza (3 egzemplarze),
c) wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
d) dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
f) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do:
a) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,
b) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym do opracowania i pokrycia kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, świadectwa energetycznego, projektu ewakuacji, zakupu i montażu sprzętu gaśniczego, badania wody oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
c) zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy,
d) opracowania przed wprowadzeniem na budowę planu BiOZ. Plan ten
będzie stanowić załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę,
e) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz
oznaczenia budowy w sposób czytelny,
f) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu
najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie,
g) przedłożenia na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów,
h) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalności, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
i) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
j) do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
k) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót,
l) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
m) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Rynek 1-7
Wieruszów 98-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Wieruszowa
Rynek 1-7
Wieruszów 98-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in