Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020-2021

» Notice description

Zakres prac obejmuje :
- odśnieżanie dróg gminnych – całej szerokości jezdni, skrzyżowań , rozjazdów, wysepek przystankowych, placów gminnych a także zasp nawianych na drogi z pól. Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego skrzyżowania (środka również) oraz w razie konieczności wywóz nadmiaru śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z zał. nr. 1 do siwz

- likwidację śliskości zimowej – Wykonawca usługę będzie świadczył tylko w przypadkach występowania zjawisk atmosferycznych – opadów śniegu, występowania śliskości czyli występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie sprzętu do odśnieżania, zwalczania śliskości , przy pomocy własnego sprzętu i przy użyciu własnych materiałów do likwidacji śliskości – stosownie do dyspozycji Zamawiajacego,
- likwidację śliskości – poprzez posypywanie dróg piaskiem z 30 % dodatkiem soli,
miejsc wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw ( głównie skrzyżowań i
stromych podjazdów) – przy szczególnych warunkach pogodowych, za
wyraźną zgodą Zamawiającego. Mieszankę piaskowo-solną do posypywania
zabezpiecza sam wykonawca, przy czym materiał musi być przygotowany wcześniej
(przed przymrozkami) i do obowiązków wykonawcy należeć będzie odpowiednie
przechowywanie materiału, zapobiegające jego zawilgoceniu i zamarzaniu.
- wywóz nadmiaru śniegu – w razie konieczności z miejsc wskazanych przez
Zamawiającego,

-Utrzymanie zimowe obejmuje zarówno w dni robocze jak i świąteczne w każdej części
zamówienia.:
Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszego lub kołowego. W przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu, odśnieżanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność przejść i przejazdów zapewniająca bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach wyznaczonych do odśnieżania.
4. Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi zimowego utrzymania dróg dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona.

5 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i mróz wg standardu określonego w załączniku do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.U.2016 Poz.2022 )).

6.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do :
a) stosowania Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia
25 .10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (D.U. 2016 poz.2022),
b) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg celem usunięcia śliskości tj. piasku i mieszkanki piaskowo-solnej 30 % .
c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg gminnych w należytym stanie,
d) Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą odbywały się każdorazowo na zlecenia – dyspozycje Zamawiającego , w zależności od sytuacji na drogach
e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu godziny podjąć akcję odśnieżania i posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonywania,
f) Wykonawca zobowiązuje się do 24 –godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową.
g) całkowita likwidacja skutków pogarszania warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godziny od zaprzestania opadów,
h) Wykonawca zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego
i)Wykonawca zobowiązany jest dysponować ( na każdy rejon) pojazdami mechanicznymi
przystosowanymi do odśnieżania dróg z aktualnym ubezpieczeniem OC.
j) Ciągłe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym
k) Wykonawca winien wykazać się pełną dyspozycyjnością całodobowo, niezależnie od
dnia tygodnia.
ł) Materiały do wytworzenia mieszaniny kruszyw naturalnych zakupuje Wykonawca.
m)Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone na mieniu lub zdrowiu osób
trzecich i pokryje koszty roszczeń z tego tytułu.
n) Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów i pieszych. Powinna odbywać się na całej szerokości jezdni, aby nie powodować jej zwężenia


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Jasna 21
Poraj 42-360
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Jasna 21
Poraj 42-360
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in