Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 w następujących asortymentach i ilościach:

a) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. – 60.000 litrów:
 Zespół Szkół w Chrostkowie 45.000 litrów
 Urząd Gminy w Chrostkowie 15.000 litrów
b) Pojemność zbiorników na paliwo w poszczególnych budynkach:
 Zespół Szkół w Chrostkowie – 8 000 litrów
 Urząd Gminy w Chrostkowie – 1 000 litrów

2. Wielkość jednorazowych dostaw oleju opałowego będzie na poziomie 70-90 % pojemności zbiornika na paliwo w poszczególnych budynkach.

3. Dostarczony olej opałowy musi być o następujących parametrach:
a) gęstość w temp. 15oC – max. 860 kg/m3;
b) wartość opałowa – min. 42 MJ/kg;
c) temperatura zapłonu – min. 56oC;
d) zawartość siarki – max. 0,2 % (m/m);
e) zawartość wody – max. 200 mg/kg;
f) lepkość kinematyczna w 20oC – max. 6 mm2/s;
g) wykonawca dostarczy olej specjalistycznym transportem wyposażonym w legalizowany sprzęt do pomiaru spuszczanego oleju;
h) koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;
i) wraz z każdą dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego.

4. Cenę oleju opałowego należy wyliczyć na podstawie stawki ceny hurtowej za 1000 litrów z dnia 16.09.2020 r. oraz należy dołączyć wydruk ze strony internetowej z nawą producenta/rafinerii, na podstawie której została wyliczona oferta. Wydruk należy sporządzić z cenami z dnia 16.09.2020 r.
5. Dostawy będą następować w zależności od potrzeb zamawiającego. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest maksymalną ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym.
6. Dostawy wykonywane będą w dniach roboczych (bez sobót i niedziel) w godzinach 8.00 – 14.00 po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego.
8. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
10. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, na okres zależny od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie realizacji zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności:
 osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location


Chrostkowo 87-602
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Chrostkowo

Chrostkowo 87-602
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in