Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa do siedziby WS PB w Gdańsku materiałów informacyjno-promocyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. Zamówienie obejmuje następujące pozycje asortymentowe: stalowa butelka termiczna-100 szt., czyścik do okularów- 100 szt., torebka do pakowania z recykligowanego papieru z rączką papierową- 150 szt., długopis z makulatury- 500 szt., napis 3D (3Interreg South Baltic)- 3 szt., Softflask 150 ml- 120 szt., pas do biegania na 2 softflaski 150 ml, smartfon i nr startowy- 60 szt., koszulki biegowe- 60 szt., wielofunkcyjna opaska do biegania- 60 szt., pastylki miętowe w metalowym pudełku- 200 szt i herbata w puszce- 50 szt. Uwaga! Ilekroć poniżej, w stosunku do określonego produktu (poza stalową butelką termiczną oraz napisem 3D (3Interreg South Baltic) ) jest mowa o wymiarze należy przez to rozumieć wymiar z tolerancją +/- 10% od wymiaru podanego dla danego produktu, z zastrzeżeniem, że różnica w w/w granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego produktu oraz nie burzy estetyki wizualizacji i projektu graficznego.

Kryterium Liczba punktów (znaczenie)
1. Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa cena brutto spośród
badanych ofert
C = -------------------------------- x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Cena brutto badanej oferty
Gdzie C – ilość punktów w kryterium „cena”.
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Uwaga: Zgodnie z zasadami kwalifikowalności programu cena jednostkowa danego artykułu promocyjnego nie może przekroczyć 200 zł brutto. W przypadku przekroczenia ceny jednostkowej 200 zł brutto oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, bowiem jej treść nie odpowiada treści SIWZ
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r, Artykuł 2, pkt. 2 b)
max. 60 pkt
2. Ocena jakościowa - ocena w kryterium jakościowym będzie dokonana na podstawie oceny przedstawionych wraz z ofertą próbek materiałów informacyjno-promocyjnych. Każda próbka oceniona zostanie osobno i uzyska odpowiednio od 1 do 10 punktów w każdym z następujących podkryteriów:
1) intensywność i wyrazistość kompozycji kolorystycznej oznakowania – 1–10 pkt;
2) trwałość oznakowania – 1–10 pkt;
3) estetyka wykonania oznakowania – 1–10 pkt;
4) staranność i estetyka wykonania próbki (odpowiednio dla danej próbki: brak rozdarć, uszkodzeń, wystających nitek, staranność szycia/wykonania szwów, równość szycia, brak odkształceń, zmechaceń, przebarwień, jednolite wybarwienie, jakość materiału, brak rys, zadrapań, pęknięć i itp., zachowanie wymaganego kształtu i barwy, spasowanie elementów, płynność otwierania i zamykania) – 1–10 pkt
Po zliczeniu punktacji przyznanej poszczególnym próbkom punktacja w przedmiotowym kryterium zostanie ustalona według następującego wzoru:
Punkty przyznane ofercie (próbkom)
J= -------------------------------------------------------------------------------------- x 40%
Najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie (próbkom)
1 pkt. = 1%
Uwaga: Jeśli przynajmniej 2 z przedstawionych próbek uzyska ocenę poniżej 4 punktów w którymkolwiek z podkryteriów Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w całości, jako niezgodną z treścią SIWZ pod względem wymaganej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć po jednej oznakowanej próbce:
1. stalowej butelki termicznej,
2. softflaska 150 ml,
3. koszulki biegowej damskiej, rozmiar M.
Załączone do oferty próbki muszą spełniać wymagania określone w OPZ z wyjątkiem nadruków/grawerów itp. oraz znaków graficznych. Zamawiający dopuści do oceny próbki poglądowe tzn. z oznakowaniem w innej niż wymagana w OPZ ilości kolorów nadruku, wielkości, umiejscowieniu itp., przy czym oznakowanie na próbkach musi zostać wykonane metodą/techniką wymaganą dla danej pozycji asortymentowej zgodnie z zapisami OPZ. Zamawiający nie dopuszcza różnicy rozmiaru próbek. Zamawiający wymaga złożenia próbek w kolorach wskazanych w OPZ. Wszystkie złożone próbki muszą być opakowane zgodnie z warunkami wskazanymi w OPZ.
Próbka składana jest w celu dokonania oceny jakościowej oferowanych produktów i w tym wypadku nie jest traktowana jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbka nie będzie podlegała uzupełnieniu. Brak złożenia próbki na dzień składania ofert bądź złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeśli przynajmniej 2 z przedstawionych próbek uzyska ocenę poniżej 4 punktów w którymkolwiek z podkryteriów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w całości, jako niezgodną z treścią SIWZ pod względem wymaganej jakości materiałów informacyjno-promocyjnych. max. 40 pkt
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według wzoru:
P = C + J
gdzie:
P – łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”
J – liczba punków przyznanych w kryterium „Jakość produktów”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:45


» Location

Domaniewska 39 a
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
Domaniewska 39 a
Warszawa 02-672
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in