Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu "Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji RE", Nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów optycznych dla Katedry Mikrosystemów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
Przedmiot umowy dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – projekt Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC, nr projektu POIR.01.01.01-00-0824/19-00
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ nr 3,. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy: Załącznik nr 4 do SIWZ.
Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy na adres dostawy: bud. M03 Budynek laboratoryjny ul. Długa 61, 53-633 Wrocław.
Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów własnym transportem oraz rozładunek na własny koszt na wskazany adres.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in