Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dębnica Kaszubska - II postępowanie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dębnica Kaszubska. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: ZADANIE 1 – Modernizacja instalacji w Szkole Podstawowej w Motarzynie. ZADANIE 2 – Modernizacja instalacji w Przedszkolu w Budowie ZADANIE 3 - Modernizacja instalacji w Domu Ludowym w Budowie 3. Roboty muszą być wykonane zgodnie dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w ramach każdego zadania wynosi 60 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy, w tym obejmuje usunięcie wad wykonanych robót budowlanych. 5. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ks. Antoniego Kani 16a
Dębnica Kaszubska 76-248
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dębnica Kaszubska
ks. Antoniego Kani 16a
Dębnica Kaszubska 76-248
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in