„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do ciągów pieszo-rowerowych” w zakresie: ,,Przebudowa ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej w zakresie oświetlenia ulicznego”,

» Notice description

Roboty budowlano-montażowe zadania inwestycyjnego pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do ciągów pieszo-rowerowych” w zakresie: ,,Przebudowa ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej w zakresie oświetlenia ulicznego’’’

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ulicy Tysiąclecia oraz Grudzickiej.

Zakres rzeczowy zadania zawiera m. in.:
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- roboty ziemne,
- roboty elektroenergetyczne.

Na przebudowę oświetlenia ulicznego składa się montaż 80 sztuk słupów oświetleniowych. Zaprojektowano oświetlenie ulicy oprawami typu TECEO 1 LED 70W o temperaturze światła 4000K produkcji Schreder na słupach o wysokości 8 m typu SAL 80H anodowanych na kolor INOX produkcji ROSA i wysięgnikach WR 14/1/1.5/5 anodowanych na kolor INOX oraz słupach SAL 50H z wysięgnikiem WR14/1/1/5 w kolorze INOX ( przejścia dla pieszych). Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych B-51 (SAL50H). i B-71 (SAL 80H).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi oraz w miejscach z dużym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego przebiegu tych urządzeń. Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu instalacji wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej należy zapewnić nadzór techniczny użytkowników tych instalacji. Szczególną uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu drzew. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia i drzew wykonywać ręcznie.

Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia normy N SEP–E–004. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne.

Sterowanie oświetleniem w szafkach oświetleniowych UM-52 i UM-53 winno być realizowane w oparciu o sterownik I.LON SmartSerwer (Echelon).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Zakład Projektowo – Usługowy inż. Zbigniew Śledziona pn.: „Projekt Przebudowy ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej wraz ze skrzyżowaniami w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”.

Uwaga!
1) Jednocześnie na ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) oraz ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) będą prowadzone roboty budowlano-montażowe polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego.
2) Należy skoordynować prace polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego z równolegle wykonywanymi pracami nad budową ciągu pieszo-rowerowego.
3) W związku z planowaną budową ścieżki rowerowej obejmującą również przejścia dla pieszych ostateczną lokalizację opraw oświetlających przejścia dostosować do ostatecznej lokalizacji przejść w trakcie realizacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg Opole
Firmowa 1
Opole 45-594
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in