Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej w ramach zadania "Bezpieczny maluch na start"

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, przebudowy i wyposażenia budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbudową i przebudową placu zabaw w zakresie koniecznym na działce nr 106/4 i 94/10 o pow. 2876 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW 2934 na mapie 24 obręb Dz. Ligota oraz działka 106/5 o powierzchni 297 m2 , zaznaczonej na mapie 24 obręb Dz. Ligota , zapisanej w księdze wieczystej KW 64043 stanowiących własność Miasta Katowice.
2. Złożenie w imieniu Miejskiego Przedszkola nr 99 wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzupełnianie i wprowadzanie ewentualnych zmian w dokumentacji wymaganych przepisami przez organ wydający pozwolenie.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy, mediów, warunków technicznych dla mediów oraz ewentualnej przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskanie wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania, planując 7 pobytów projektanta na budowie – zakres zamówienia objętego prawem opcji.
5. Budynek po przebudowie i rozbudowie oraz jego otoczenie musi być budynkiem bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych (np. pochylnie, winda osobowa)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ,
b) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,
stanowiącymi integralną część niniejszej SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Wita Stwosza 7
Katowice 40-040
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Wita Stwosza 7
Katowice 40-040
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in