Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn – zakup, dostawa i montaż mebli oraz elementów zabudowy

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn, położonego przy ul. Szczecineckiej 12 w Połczynie-Zdroju. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności: - biurka, - stoły, - lada recepcyjna, - szafy biurowe,- szafy ubraniowe,- fotele biurowe,- fotele gabinetowe,- krzesła,- krzesła konferencyjne,- sofa, - fotel,- regał na korespondencję,- zabudowy i wyposażenia AGD aneksów kuchennych,- zabudowy w węzłach sanitarnych,- zabudowy drewniane ozdobne,- kwietniki wewnętrzne z roślinami,- wieszaki,- regały metalowe,- szafa metalowa aktowa, - tablica i tabliczki informacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowy opis elementów wyposażenia – załącznik nr 1; Formularz cenowy – załącznik nr 3; Projekt aranżacji wnętrz i wizualizacje – załącznik nr 4; Zestawienie krzyżowe – załącznik nr 5; Wzór umowy – załącznik nr 10.
Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania określone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na który składają się załączniki nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ.
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Nadleśnictwa Połczyn ul. Szczecinecka 12 w Połczynie-Zdroju.
We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i jego załącznikach, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”(m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną i jednolitą stylistykę, kolorystykę, formę, detale.
Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac umożliwiających wykorzystanie zamontowanego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją i będzie obejmował m.in.:
wniesienie elementów wyposażenia do odpowiednich pomieszczeń, ustawienie we właściwych pomieszczeniach, wypoziomowanie/wyregulowanie poszczególnych elementów wyposażenia, zawieszenie poszczególnych elementów wyposażenia, zamontowanie produktów i urządzeń, i ich podłączenie, w tym do sieci, podłączenie mediów i próbne uruchomienia urządzeń, uprzątniecie miejsca prac/dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Ogólne zasady realizacji zamówienia: w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i podpisać przez obie Strony protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia; Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość przedmiotu umowy, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
Przed złożeniem ofert Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej w wyposażanym obiekcie, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia poniesie Wykonawca. Termin wizji do uzgodnienia z Zamawiającym, w godz. od 08:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:30


» Location

Szczecinecka 12
Połczyn-Zdrój 78-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Nadleśnictwo Połczyn
Szczecinecka 12
Połczyn-Zdrój 78-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in