Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej „szpitalem”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w przewidywanej ilości 160 000 kg oraz 496 000 szt. nakładek do mopów w skali roku.
2. Zakres usług obejmuje:
- odbiór brudnej bielizny, nakładek do mopów, załadunek, transport, wniesienie, pranie, dezynfekcję, suszenie, maglowanie upranej bielizny, prasownie odzieży ochronnej, odplamianie, składanie i segregację bielizny czystej wg asortymentu, pakowanie, przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto usługi szwalniczo - krawieckie (przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, zszywanie naprawa uszkodzonej bielizny, wymiana zamków itp.).
3. Rodzaje bielizny ogólnoszpitalnej objętej usługą;
- bielizna pościelowa, bielizna operacyjna, bielizna skażona, bielizna noworodkowa (pieluchy, kaftaniki, śpiochy, kocyki, rożki itp.), parawany itp;
- odzież ochronna personelu szpitalnego i technicznego,
- odzież operacyjna,
- materace, pokrowce, poduszki, kołdry;
- pozostałe: szlafroki, piżamy, bluzy i spodnie, koszule, ręczniki, obrusy, firanki, zasłony, ścierki, mopy, wycieraczki, flagi itp.
4. Zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie prania bielizny:
1) odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej - odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 14:30;
- każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron ;
- maksymalny czas wykonania usługi do 24 godzin licząc od momentu odbioru brudnej bielizny,
w przypadku materacy, koców, poduszek dopuszcza się realizację usługi do 48 godzin;
- w razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu, tzn. w ciągu 12 godzin;
- w przypadku, gdy termin odbioru brudnej bielizny przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór bielizny nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli okres dni ustawowo wolnych od pracy jest dłuższy niż 48 godzin, termin wykonania usługi będzie uzgadniany z Wykonawcą indywidualnie;
- transport brudnej bielizny odbywać się będzie środkami transportu będącymi pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy. Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielne lub komorami całkowicie oddzielonymi, w pełni odizolowanymi, z podzielnymi szczelnie zamykanymi drzwiami. W przypadkach kiedy transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta bielizna, następnie zabierana brudna bielizna. Przed ponownym skierowaniem samochodu z czystą bielizną, winien on być ponownie dezynfekowany. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, którym przewożona jest bielizna;
- Wykonawca będzie odpowiadać za przyjęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania i załadunku; upraną bieliznę Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ;
- Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie;
- asortyment przeznaczony do prania pakowany będzie przez zamawiającego:
a) bielizna brudna – worki w kolorze niebieskim
b) bielizna skażona – worki w kolorze czerwonym
2) pranie brudnej bielizny
- Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek;
- pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia
i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym
i higienicznym);
- usługa prania winna być wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny lub innego równoważnego, a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch
w procesie prania środki posiadające również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu „ Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka (lub innej równoważnej jednostki);
- Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania i dezynfekcji bielizny noworodkowej,
w warunkach zgodnych z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi;
- pranie bielizny skażonej winno odbywać się w oddzieleniu od innej bielizny;
- cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas, temperatura, stężenie środka dezynfekcyjnego) musi być dostosowany do pranego materiału zgodnie z instrukcją producenta;
- Zamawiający wymaga stosowania środków piorących i dezynfekujących posiadających wymagane atesty i certyfikaty;
- Zamawiający wymaga płukania asortymentu przy użyciu płynu antystatycznego;
- Zamawiający wymaga technologii prania gwarantującej wysoką jakość świadczonej usługi;
- maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą posiadać znaki CE (jeśli nie to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów);
- maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące
i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji;
- Wykonawca powinien podzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przeszyć na maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć suwak, gumki, uzupełnić troki, napy i guziki itp. ponosząc koszty potrzebnych/użytych materiałów;
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania
i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeżeli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem;
3) dostawa i transport czystej bielizny - dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 08:30
- czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach (przezroczystych workach foliowych): zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (zakażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo - asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania oraz potwierdzenia, że jest to bielizna Zamawiającego;
- odzież ochronna personelu, odzież operacyjna - fasonowa, odzież ratownictwa medycznego, drelichowa robocza dostarczana będzie na wieszakach zapakowana w oddzielny worek foliowy;
- bielizna noworodkowa winna być pakowana według asortymentu i odpowiednio zabezpieczona;
- opakowania będą zawierały odpowiednio: po 15 szt. prześcieradeł; po 15 szt. poszewek oraz po 10 szt. podkładów i po 15 szt. poszew. Asortyment z Bloku Operacyjnego (zielony, niebieski) pakowany po 20 szt. prześcieradeł i po 20 szt. podkładów,
- bielizna po naprawie będzie pakowana oddzielnie w worek z napisem "Od krawcowej", bielizna po odplamieniu w worek z napisem "Po odplamieniu", natomiast bielizna, której stan kwalifikuje ją do kasacji w worek z napisem "Do kasacji";
- osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór: fartuch ochronny
i rękawice ochronne;
- czysta posegregowana asortymentowo bielizna przekazywana będzie bezpośrednio do magazynu bielizny czystej;
- każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron
4) ocena stanu higienicznego:
- wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych bielizny wydawanej Zamawiającemu. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz w kwartale;
- Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno - epidemiologiczną;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania własnych wymazów czystościowych
z czystej bielizny dostarczonej przez Wykonawcę (posiewy pobierane bezpośrednio z bielizny przed wyładowaniem z auta dostawczego). W przypadku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych z pobranych prób prania, Zamawiającemu w ramach usługi z danego dnia przysługuje prawo do zwrotu kosztów prania za zakwestionowaną partię prania;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów (w przedmiocie realizacji przedmiotu umowy) u Wykonawcy;
5) pozostałe warunki
- bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu kilogramowym a nakładki do mopów
w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie. Rozliczenie finansowe za bieliznę następuje w przeliczeniu na kilogramy bielizny czystej i sztuki na nakładki do mopów;
- w przypadku stwierdzenia reklamacji Zamawiający nie ponosi ponownych kosztów prania asortymentu;
- bielizna wilgotna podlega natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć suchą bieliznę w ilości i rodzaju zwróconej bielizny;
- organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej będzie wykluczała kontakt czystej bielizny z brudną;
- pralnia, w której wykonywane będą usługi powinna być wyposażona w barierę higieniczną poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i brudną;
- Wykonawca ponosi koszty związane z transportem (w tym zabezpieczenie bielizny na czas transportu - worki, folia), naprawą uszkodzonej bielizny, odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych;
- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 2-4 wózków typu kosz do przechowywania brudnego asortymentu;
- warunki reklamacji - bielizna źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami brudu), niewyprasowana, uszkodzona lub niewłaściwie pocerowana, przekazana do Magazynu Bielizny Czystej będzie zwracana do ponownego prania lub naprawy w oparciu o Protokół Reklamacji (załącznik nr 8);
- czas realizacji zgłoszenia reklamacji lub naprawy wynosi do 72 godziny od chwili zgłoszenia. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o ilości bielizny pozostawionej do naprawy lub odplamienia;
- Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia;
- w przypadku awarii lub zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi oraz zabezpieczy prawidłowe wykonanie usługi na własny koszt przez inny podmiot wykonujący takie usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi przez podmiot trzeci;
5. Wykaz asortymentu, ilość zawiera Dział III SIWZ. Ilości wymienionego asortymentu są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o zapłatę należności z tytułu niewykonania przedmiotu zamówienia.
6. Ilość asortymentu przeznaczonego do prania w trakcie obowiązywania umowy została podana ogółem w kg natomiast nakładki na mopy podane zostały w sztukach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Sienkiewicza 2
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in