Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Radość Życia – Dzienny Dom Pobytu w Nowej Sarzynie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

» Notice description

2.4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa całodziennego wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Nowej Sarzynie, ul. Chemików 3, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w okresie od 01.10.2020 r. – 30.11.2022 r. tj. 530 dni roboczych. Zamawiający w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CO-2 dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnej ilości dni zamówienia. Całodzienne wyżywienie przygotowywane będzie zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych.
a) Zamawiający wymaga śniadania składającego się z :
• chleb (w tym chleb zwykły, razowy i pszenny) – 150 g na osobę lub 2 bułki (pszenna lub grahamka) – 150 g na osobę
• masło, dżem lub miód – 30 g na osobę (osobno zapakowane),
• wędlina plastry różne rodzaje – 100 g na osobę,
• ser (różne rodzaje) – 100 g na osobę,
• pasztet – 100 g na osobę,
• jaja kurze (na twardo) – 2 sztuki na osobę,
• warzywa (ogórek, pomidor, sałata, rzodkiewka lub papryka) – 50 g na osobę,
• parówki – 100 g na osobę,
• herbata lub kawa – 250 ml na osobę,
• woda lub sok – 250 ml na osobę,
• cytryna – 1 plasterek na osobę,
• mleko – 200 ml na osobę
b) Zamawiający wymaga obiadu II daniowego:
• Pierwsze danie, tj. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym – minimum 500ml o temperaturze 70 – 80 stopni Celsjusza w momencie odbioru,
• Drugie danie, tj.: - minimum 150 gram mięsa lub ryby (waga po przetworzeniu) o temperaturze 55 – 65stopni Celsjusza w momencie odbioru, minimum 200 gram gotowanej kaszy, ryżu, klusek, makaronu lub ziemniaków o temperaturze 55 – 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru, 150 gram surówki, jarzyn lub warzyw gotowanych o temperaturze 2- 8 stopni Celsjusza w momencie odbioru. Zamawiający dopuszcza 1 raz w tygodniu w ramach drugiego dania serwowanie pierogów (minimum 350 gram), naleśników (minimum 380 gram), krokietów z kapustą i grzybami (minimum 380 gram). W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
• Minimum 200 ml kompotu lub napoju owocowego.
2.4.2) Surówki i warzywa gotowane podawane do obiadu powinny być dostosowane do poru roku i diety. Surówki powinny być bezwzględnie dostosowane do możliwości przeżucia oraz przełknięcia przez osoby w podeszłym wieku oraz chore.
2.4.3) Ilość posiłków może ulec zmianie; Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych posiłków, a ryzyko z tego tytułu obciąża Wykonawcę. Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników.
2.4.4) Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w godzinach tj.: śniadanie pomiędzy 9.00 a 9.30, obiad pomiędzy 12.30 a 13.00. Zamawiający w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnej ilości dni zamówienia.
2.4.5) Zamawiający będzie codziennie przekazywał Wykonawcy liczbę zamawianych posiłków, w zależności od ilości uczestników w danym dniu telefonicznie lub mailowo do godziny 8.00.
2.4.6) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników; informacja o diecie zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie w momencie uzyskania informacji od uczestnika, najpóźniej na 1 dzień przed dostarczeniem posiłku; jadłospis do diety przygotuje Wykonawca.
2.4.7) Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt. Codzienny dowóz posiłków własnym transportem Wykonawcy oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego w Dziennym Domu Pomocy w Nowej Sarzynie.
2.4.8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego posiłków dostarczanych oraz za jakość oferowanych posiłków dostosowanych dla osób starszych: tj.: odpowiednią gramaturę, wartość odżywczą i właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz procesów technologicznych. Wykonawca usługi musi przestrzegać przepis ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z póź. zm.), Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych żywności.
2.4.9) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikającej z syste-mu HACCAP, GHP, GMP lub ISO 22000.
2.4.10) Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących. Posiłki nie mogą się powtarzać częściej niż co 7 dni.
2.4.11) W szczególności zabrania się używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogów mrożonych, pyz, klopsów, gołąbków itp.
2.4.12) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw.
2.4.13) Dzienne racje pokarmowe powinny być rozdzielane na posiłki z zachowaniem proporcji między wartością odżywczą, a objętością pożywienia jak również urozmaicone pod względem produktów.
2.4.14) Na wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia pomieszczeń i próbek posiłków do kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
2.4.15) Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem we własnych pojemnikach ponosząc wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikający z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Transport posiłków winien być wykonywany środka-mi transportu spełniającymi wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności.
2.4.16) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy do dostępu do protokołów kontrolnych.
2.4.17) Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i dostarczenie wymaganej ilości posiłków 2 razy dziennie, codzienne do kuchni Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków.
2.4.18) Konsekwencje wszelkich awarii w produkcji lub w drodze transportu posiłków do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Zamawiający ze względu na specyfikę świadczonej usługi wymaga ciągłości dostaw posiłków według ustalonego harmonogramu i jadłospisu. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków w ustalonych godzinach Za-mawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innych dostawców na koszt Wykonawcy.
2.4.19) Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w oparciu o jadłospis tygodniowy. Przy sporządzaniu jadłospisów Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość zdrowotną proponowanych posiłków ich wartość kaloryczną i odżywczą oraz urozmaicony asortyment potraw.
2.4.20) Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt. Codzienny dowóz posiłków własnym transportem Wykonawcy oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia w Dziennym Domu Pomocy w Nowej Sarzynie.
2.4.21) Do obowiązków wykonawcy należy codzienny odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych i odpadków z bieżącego dnia we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
2.4.22) Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie przed inspektorem sanitarnym.
2.4.23) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie.
2.4.24) Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na koniec miesiąca na podstawie faktycznej liczby zamówionych i dostarczonych posiłków.
2.4.25) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez „Państwową Inspekcję Pracy”.
2.4.26) Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę, przyjmuje do wiadomości, że w związku z obowiązującym stanem epidemii SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego zagrożeniami dla Uczestników, pracowników Zamawiającego oraz mieszkańców Dziennego Domu Pomocy w Nowej Sarzynie wszelkie działania i usługa muszą być zorganizowane i zrealizowane w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 wydane przez Ministerstwo Rozwoju po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. zapisy przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec personelu Dziennego Domu Pomocy oraz mieszkańców Dziennego Domu Pomocy w Nowej Sarzynie innych osób trzecich zaangażowanych w proces realizacji usługi, za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę zamówienia wymagań sanitarno – epidemiologicznych wprowadzonych przez odpowiednie organy w związku z epidemią SARS-CoV-2.
2.4.27) SIWZ zawiera szczegółowy opis realizacji usługi.
2.4.28) Klauzula społeczna: Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni osobę/osoby z pośród wymienionych poniżej:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.4.29) Za zatrudnione zgodnie z pkt 4.28. uznaje się także osoby zatrudnione przed podpisaniem niniejszej umowy, pod warunkiem, że zatrudnienie nastąpiło w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy.
2.4.30) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 4.28. będzie trwało przez cały okres realizacji zamówienia.
2.4.31) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt 4.28.
2.4.32) W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie dokumentu przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zostanie uznane za niezatrudnienie zadeklarowanej osoby/osób.
2.4.33) W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą/ami, o których mowa w pkt 4.28. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia lub oddelegowania do realizacji zamówienia innej osoby posiadającej taki status, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy.
2.4.34) O każdym przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt 2.4.28. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
2.4.35) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
– niezatrudnienia/nieoddelegowania do realizacji zamówienia zadeklarowanej przez niego liczby osób lub
– stwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie dowolnych środków dowodowych, iż w trakcie trwania umowy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z zatrudnionymi przez Wykonawcę osobami, o których mowa w pkt 2.4.28., a Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim w takiej sytuacji na podstawie pkt 2.4.33.
2.4.36) Wysokość kary umownej wynosi 100,00 zł za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym stwierdzono wystąpienie jednego z naruszeń, o których mowa w pkt 2.4.35.
2.4.37) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt 2.4.1. w trakcie realizacji zamówienia.
2.4.38) Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
2.4.39) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.4.37 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2.4.40) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.4.40. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2.4.41) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.4.37. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Za-mawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.4.37. czynności.
2.4.42) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Łukasiewicza 2
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 2
Nowa Sarzyna 37-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in