„Remont istniejących oczek wodnych (wodopoi) w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””.

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejących 3 oczek wodnych (wodopoi), które będą spełniały rolę wodopoi. Oczka zlokalizowane są na n/w działkach na terenie Puszczy Augustowskiej, będących w zarządzie Nadleśnictwa Augustów ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18. Zestawienie z lokalizacją i powierzchnią planowanych do remontu 3 oczek wodnych (wodopoi):
Leśnictwo: Sajenek; Obręb; Gmina: Augustów; Nr. działki: 159; Adres leśny: 01-01-1-04-159-h-00; Powierzchnia lustra wody: 570-580 m2.
Leśnictwo: Sajenek; Obręb; Gmina: Augustów; Nr. działki: 255; Adres leśny: 01-01-1-04-255-b-00; Powierzchnia lustra wody: 530-540 m2.
Leśnictwo: Brzozowe Grądy; Obręb; Gmina: Balinka; Nr. działki: 168; Adres leśny: 01-01-2-06-168-b-00; Powierzchnia lustra wody: 990-1000 m2 .
Miejsce realizacji: RDLP Białystok, Nadleśnictwo Augustów, Województwo Podlaskie. Mapy lokalizacji stanowią załącznik nr 8A, 8B, 8C do SIWZ.
W/w oczka wodne (wodopoje) znajdują się na niewielkich polanach zwartego kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej. Dojazd do miejsca pracy stanowią istniejące drogi leśne.
Planowane do remontu oczka wodne (wodopoje) mają docelowo mieć kształt nieregularny zgodnie ze zgłoszeniem wodnoprawnym, max. głębokość do 2,5 m od poziomu terenu i powierzchnię zgodnie z Lokalizacją ujętą w pkt 3.2. SIWZ. Ukształtowaniem skarp o spadku ≥ 2 % . Ich wykonanie ogranicza się do prac ziemnych. Schematy stanowią załącznik nr 8A, 8B, 8C do SIWZ.
Prace należy wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki) oraz ręcznym dokopem i uformowaniem skarp. Grunt z odkładu należy rozplantować w otoczeniu oczka wodne (wodopoju) w odległości do 100 m i równomiernie wyrównać.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wykonywania prac i bierze na siebie konsekwencję ewentualnych zdarzeń losowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Szczegóły zostały określone w pkt 3 SIWZ.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Szczegóły określa pkt 22 SIWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in