Przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 400 mb w m. Rząska, gm. Zabierzów

» Notice description

1. Przedmiotem zadania jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 400 mb w m. Rząska, gm. Zabierzów”.
2. Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez wykonanie w jej miejsce jezdni o nawierzchni bitumicznej. Zakres opracowania rozpoczyna się w miejscu zakończenia istniejącej drogi bitumicznej. Koniec zakresu opracowania to miejsce wjazdu na teren przepompowni należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie.
3. Zakres robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty rozbiórkowe,
3) Roboty ziemne,
4) Nawierzchnie,
5) Połączenie nawierzchni asfaltowej projektowanej z istniejącą,
6) Roboty wykończeniowe,
4. Zamówienie obejmuje również:
1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie,
2) organizację ruchu kołowego i pieszego (projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia) – bez opłat za zajęcie dróg i chodników gminnych,
3) organizację zaplecza budowy,
4) opracowanie planu BIOZ, zabezpieczenie terenu budowy,
5) obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 3 kpl.,
6) dokumentację powykonawczą – 3 kpl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolejowa 38
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie
ul. Kolejowa 38
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in