Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” obejmujące:
1. doświetlenie skrzyżowania i przejść na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Solidarności,
2. budowę oświetlenia ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego,
3. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Kopernika 5 w m. Kozienice,
4. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 4 w m. Kozienice,
5. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 2 w m. Kozienice,
6. Uwaga: w ramach drugiego zadania należy dodatkowo wycenić jako oddzielną pozycję / według własnych pomiarów i założeń/ doświetlenie przejść dla pieszych / po dwóch stronach przejścia/ wzdłuż ul. Żeromskiego w zakresie:
a) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku Skłodowskiej 6,
b) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku Skłodowskiej 8,
c) Przejście poprzeczne przez ul. Konarskiego,
d) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego 1 na wysokości budynku socjalnego,
e) Przejście poprzeczne przez ul. Paderewskiego,
f) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku nr 10,
g) Przejście poprzeczne przez ul. Kołłątaja
Oświetlenie LED – dedykowane dla przejść. Lokalizacja przejść na planie zaznaczona kolorem zielonym
– zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Propozycja Zamawiającego:
- nowy słup stalowy + oprawa LED – szt. 7,
-oprawa LED na istniejącym słupie drogowym – szt. 3,
- oprawa LED na projektowanym słupie parkowym /projekt doświetlenia chodnika ul. Żeromskiego/ - szt. 4
UWAGA:
Zamawiający wymaga zastosowania tego samego typu opraw dla całości zamierzenia realizowanego na podstawie poszczególnych projektów w zależności od przeznaczenia, tj. oprawa drogowa, doświetlenie przejść, oświetlenie parkowe – ciągów pieszo rowerowych.

Zakres wspólnych robót do wykonania obejmuje w szczególności:
1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym wycinka lub pielęgnacja kolizyjnych drzew i krzewów, /usunięcie, wywóz /,
2. Oznakowanie robót zgodnie z czasową organizacją ruchu,
3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
4. Roboty ziemne, przewierty,
5. Montaż instalacji, urządzeń, słupów,
6. Montaż osprzętu,
7. Pomiary i badania,
8. Roboty porządkowe i odtworzeniowe w zakresie prowadzonych robót /odtworzenie terenów zielonych po wykopach, zjazdów utwardzonych ,
Zadanie wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania techniczne i rozwiązania lokalizacyjne
w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z n/w dokumentów:
1) Projekt budowlany, wykonawczy budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Żeromskiego/Solidarności gm. Kozienice- doświetlenie przejść dla pieszych
2) Projekt budowlany, wykonawczy budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia chodnika w m. Kozienice ul. Żeromskiego
3) Projekt organizacji ruchu /z zaznaczonymi przejściami/ - doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Żeromskiego,
4) Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Kopernika 5 w m. Kozienice,
5) Projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 4 w m. Kozienice,
6) Projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 2 w m. Kozienice
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
8) Przedmiarów robót /materiał pomocniczy/.
Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

II. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:
1) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Pojazdy używane do wykonania zamówienia powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym”.
2) Do wykonania robót Wykonawca użyje urządzeń i sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót. Za dobór, używanie, zabezpieczenie i stan techniczny urządzeń i sprzętu odpowiada w całości Wykonawca.
3) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.
4) Zamawiający (w jego imieniu inspektor nadzoru) i Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonają wizji lokalnej w terenie i uzgodnią zakres i sposób prowadzenia robót.
5) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót,
6) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 szt. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót (tj. długości, ilości słupów itp.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej,
7) Wycinka gałęzi drzew i karp w zakresie i na koszt wykonawcy /w przypadku konieczności/,
8) Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.
9) Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,
10) Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.
11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:45


» Location

ul. Parkowa 5
Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Kozienice
ul. Parkowa 5
Kozienice 26-900
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in