Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Wałczu” w ramach: Zadanie 2. Utrzymanie żłobka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej poniższe elementy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Wałczu.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące pakiety:

Pakiet 1 - Dostawa artykułów mlecznych
Pakiet 2 - Dostawa artykułów spożywczych
Pakiet 5 - Dostawa warzyw i owoców
Pakiet 6 - Dostawa pieczywa
Pakiet 7 – Dostawa ryb

3. Miejscem dostaw FRANCO jest Żłobek Miejski przy Alei Tysiąclecia 21, 78-600 Wałcz.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA!
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, ze zm.)
5. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od posiadania środków na koncie projektu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 12:00


» Location

Plac Wolności 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Gmina Miejska
Plac Wolności 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in