Wykonanie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik przy ul. Sytej 123 wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

» Notice description

Wykonanie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik przy ul. Sytej 123 wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotem zamówienia są „roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na istniejącym boisku typu orlik zlokalizowanym przy ul. Sytej 123 (działka nr ew. 18 z obr. 1-06-13) w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją”.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
Klauzule społeczne
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlano - montażowe związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej.
Prace ogólnobudowlano-montażowe, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to prace określone w dokumentacji projektowej, wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.
Gwarancja
Na wykonane roboty zrealizowane w ramach niniejszej umowy oraz wyroby wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Franciszka Klimczaka 2
Warszawa 02-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in