Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej.

3.1. Fazy realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1.1. Faza I – Przygotowawcza – wykonanie:
a) Planu Wykonania BIM (BEP)
b) Mapy do celów projektowych
c) Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej metodą skaningu laserowego 3D
d) Ekspertyzy konstrukcyjno- budowlanej
e) Dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
f) innych ekspertyz, badań i opinii niezbędnych do właściwej oceny stanu zachowania obiektu i opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej;
3.1.2. Faza II- Projekt koncepcyjny dla budynku Ziemniaczarka I wraz z terenem do niego przyległym oraz zagospodarowanie terenu dla Etapu II i Etapu III, w tym:
a) Krok I. Projektant opracuje trzy odrębne koncepcje architektoniczno-urbanistyczne (wersja 1, wersja 2, wersja 3) układu funkcjonalnego budynku wraz
z zagospodarowaniem terenu, z których Zamawiający wybierze jedną (Schemat wyboru pokazano w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). W co najmniej jednej z koncepcji architektoniczno-urbanistycznej należy uwzględnić zachowanie jak największej ilości historycznych elementów wskazanych
w Załączniku nr 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wytyczne archeologiczno-konserwatorskie”. Każda koncepcja może zawierać różne warianty rozwiązań projektowych, a dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rozwiązania pośredniego łączącego elementy z przestawionych wersji 1, 2 oraz 3.
Zawartość koncepcji architektoniczno-urbanistycznej:
• plan zagospodarowania Ziemniaczarki I – Etap I
• niezbędne rzuty i przekroje – minimum: rzut pomieszczeń, przekrój podłużny
(w tym jeden przez przejazdy)+przekrój poprzeczny
• cztery elewacje w kolorze
• wizualizacja budynku i terenu wokoło niego: Ziemniaczarki I – Etap I, terenu określonego w Etapie II, terenu określonego w Etapie III, w kolorze z 6 różnych perspektyw
b) Krok II. Rozszerzenie wybranej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej o dwa różne rozwiązania instalacyjne zakładające jak najniższe koszty użytkowania budynku zwane odpowiednio wariant A i wariant B.
Zawartość części opisowej wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla każdego z wariantów:
• opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych
i instalacyjnych
• ogólna charakterystyka proponowanych urządzeń, technologii
• ogólna charakterystyka rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych pomieszczeń,
• analizę ekonomiczną pod względem kosztów budowy (ustalenie kosztów budowy)
• harmonogram
• prognozę kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w skali roku
z wyodrębnieniem kosztów za poszczególne media
Zawartość części graficznej wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla każdego z wariantów:
• plan zagospodarowania działki
• niezbędne rzuty i przekroje- minimium: rzut pomieszczeń, przekrój podłużny
(w tym jeden przez przejazdy+jeden przez części niższe budynku)+przekrój poprzeczny (w tym jeden przez komunikację+jeden (przez przejazdy i część niższą budynku) poprzeczny
• 4 elewacje w kolorze
• wizualizacja budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw
• model budynku w BIM 3D zawierający wszystkie branże
c) Krok III- Z przedstawionych rozwiązań Zamawiający finalnie wybierze jedno (mogące być również połączeniem przedstawionych wersji i wariantów), będące bazą do wykonania projektu budowlanego (Faza III), dalej zwane Projektem koncepcyjnym.
3.1.3 Faza III- Projekt budowlany wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym opracowanie uzupełnień i odpowiedzi na wezwanie Organów/Urzędów). Projekt budowlany obejmie:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt zieleni
c) Projekt architektoniczno- budowlany
d) Projekt konstrukcyjny
e) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych
f) Projekt instalacji teletechnicznych zewnętrznych i wewnętrznych
g) Projekt instalacji wod.-kan.
h) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,
i) Projekt instalacji c.o.
j) Projekt technologii źródła ciepła dla budynku,
k) Projekt kanalizacji zewnętrznej bytowej oraz szamba/oczyszczalni ścieków
l) Projekt kanalizacji zewnętrznej technologicznej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
m) Projekt kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wody deszczowej
n) Projekt przyłącza wody bytowej oraz ppoż
o) Projekt podziału budynku na strefy PPOŻ
p) Scenariusz PPOŻ
q) Informację BIOZ
r) Charakterystykę energetyczną
s) Wizualizacje budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw
t) Oraz inne niezbędne opracowania
3.1.3. Faza IV- Projekt wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, harmonogram robót budowlanych. Projekt wykonawczy obejmie:
a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt zieleni,
c) Projekt architektoniczno- budowlany ,
d) Projekt konstrukcyjny,
e) Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych,
f) Projekt instalacji teletechnicznych zewnętrznych i wewnętrznych
g) Projekt instalacji wod.-kan.
h) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,
i) Projekt instalacji c.o.
j) Projekt technologii źródła ciepła dla budynku,
k) Projekt kanalizacji zewnętrznej bytowej oraz szamba/oczyszczalni ścieków
l) Projekt kanalizacji zewnętrznej technologicznej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
m) Projekt kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania wody deszczowej
n) Projekt przyłącza wody bytowej
o) Projekt przyłącza wody ppoż
p) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z ich wykończeniem
q) Scenariusz PPOŻ
r) Wizualizacje budynku i terenu w około niego, w kolorze z 6 różnych perspektyw

3.2. W zakresie świadczonych usług w ramach umowy pozostaną ponadto:
3.2.1. pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych w toku opracowywania dokumentacji projektowej w szczególności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę poprzez przygotowanie właściwych wniosków,
3.2.2. branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego
w trakcie projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień. W zakresie Projektanta będzie zapewnienie podczas tychże spotkań sprzętu z koniecznym do przeprowadzenia spotkania oprogramowaniem,
3.2.3. zapewnienie dostępu do Platformy CDE zgodnie z wymaganiami opisanymi
w Załączniku nr 1 „Informacje dotyczące wymagań Zamawiającego” przez wszystkie etapy trwania Umowy,
3.2.4. pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji,
3.2.5. wykonanie wykazu środków trwałych,
3.2.6. szkolenie do 5 osób personelu Zamawiającego w obsłudze Platformy do wymiany danych CDE oraz innych programów niezbędnych do koordynowania pracy podczas realizacji projektu.


Wykonanie przedmiotu zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim 32-603
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim 32-603
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in