Dostawa licencji na oprogramowanie systemowe, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 szt. licencji dostępowych oraz 1 szt. oprogramowania systemowego o minimalnych wymaganych parametrach technicznych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1) zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
2) dostawa zamówienia odbywać się będzie na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.
3. Wszystkie materiały i urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.
4. Zaproponowanie w ofercie bezpłatnego dostępu do aktualizacji do najnowszej wersji przez okres dwóch lat od dnia zakupu, tzw. Software Assurance będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt.: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
5. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy.
6. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego podpisania protokołu odbioru końcowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Powiat Legionowski
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo 05-119
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in