Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn„ Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie, gmina Kołbaskowo”. Miejsce wykonania zamówienia: działka Nr ew. gr. 140/1 i 140/2 obręb Stobno.
Kody CPV:
45000000-7: Roboty budowlane
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.Zakres robót obejmuje budowę hydroforni strefowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiar robót.
4. Zaoferowany termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesiące od odbioru końcowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:45


» Location

Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
Kołbaskowo 72-001
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in