Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa (II etap)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 207029G na odcinku Karsin - Dąbrowa o długości łącznej 0,5 km i szerokości jezdni 5,0 m na działce nr 673 Obręb Karsin gm. Karsin stanowiących własność Gminy Karsin. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:
a) Mechanicznym równaniu terenu.
b) Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu.
c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej.
d) Skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem.
e) Wykonaniu warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4cm (po zagęszczeniu) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych.
f) Wykonaniu warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 3cm (po zagęszczeniu) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych.
g) Pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m z każdej strony jezdni.
h) Wykonanie spływów wody opadowej poza teren drogi.
2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg.
3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych opisach.
4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące,
5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.
8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Długa 222
Karsin 83-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
Karsin 83-440
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in