BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SOWIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKA NIESZAWKA

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: robót ziemnych polegających na budowie kanałów sanitarnych z odgałęzieniami bocznymi i przepompownią ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz obsługę geodezyjną całego zadania.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a. projekt budowlany wykonany przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan
mgr inż. Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w ul. Sowiej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 147, 86/1, 185/20, 86/3) gm. Wielka Nieszawka”.
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
5. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie z założeniami i celem projektu.
6. Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych.
7. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone.
8. Zamawiający miał na celu określenie przedmiotu zamówienia za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z układaniem rur, robotami ziemnymi, obsługą maszyn.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp
oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Toruńska 12
Wielka Nieszawka 87-165
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Wielka Nieszawka
Toruńska 12
Wielka Nieszawka 87-165
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in