Dobudowa oświetlenia chodnika w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 251/26, 251/67, 251/68, 251/69, 251/64, 251/45, 251/70, 251/71, 251/58, 251/57, 251/2, 251/19, 251/36, 251/49, 251/32, 251/33, 251/34, 251/73, 256/4, 258/5, 258/10, 251/18, 257/3, 257/4 w obrębie Nowa Dęba 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba – etap I – od szafy oświetleniowej T-1 przy ul. Kościuszki do słupa P34

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia chodnika w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 251/26, 251/67, 251/68, 251/69, 251/64, 251/45, 251/70, 251/71, 251/58, 251/57, 251/2, 251/19, 251/36, 251/49, 251/32, 251/33, 251/34, 251/73, 256/4, 258/5, 258/10, 251/18, 257/3, 257/4 w obrębie Nowa Dęba 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba – etap I – od szafy oświetleniowej T-1 przy ul. Kościuszki do słupa P34
2. Zakres robót:
• linie kablowe n/N-0.4kV (zasilanie latarni) – YAKXs 4 x 35mm2 – 645,5 m - od szafy oświetleniowej T1 przy ul. Kościuszki do słupa nr P34,
• słupy oświetleniowe S-40C Elektromontaż Rzeszów z oprawami
z oprawami LED 34W – NEXUS STREET szt. 15 lub równoważne ,
• słupy oświetleniowe S-70C Elektromontaż Rzeszów z oprawami
z oprawami LED 50W – NEXUS STREET 3 szt. lub równoważne ,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej
( zał. Nr 5 do SIWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budow-lanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
4. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
5. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną.
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
7. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.
9. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równ-oważny”.
10. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościo-wych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i mate-riały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
11. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.

Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wyma-gań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrud-nienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
13. Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia:
a) projekt budowlany
b) przedmiar robót
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rzeszowska 3
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in