Usługi utrzymania dwóch systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie dwóch systemów informatycznych, wymieniających między sobą dane, zwanych w dalszej części dokumentu „Systemami”:
a) Systemu BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Phare 2002/000.580.01.09 komponent B „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego”, zwanego dalej „Systemem BeSTi@” lub „BeSTi@”,
b) Systemu SJO BeSTi@ zbudowanego w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01-04 „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” Kontrakt 2, zwanego dalej „Systemem SJO BeSTi@” lub „SJO BeSTi@”;
2) Opracowanie, wykonanie i przygotowanie wersji instalacyjnych plików zapewniających automatyczne zainstalowanie następujących zmian w Systemach:
a) Zadanie STER - Wprowadzenie w Systemie BeSTi@ mechanizmów kontrolnych badających zgodność Rb-28S/Rb-27S/RB-NDS z dokumentami w niepełnej szczegółowości w module „Budżet” - określone w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 (wymagania od STER_01 do STER_05) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik
J do SIWZ,
b) Zadanie ARCH - Stworzenie w Systemie BeSTi@ archiwum wpisów słownikowych (zadania, przedsięwzięcia) - określone w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2 (wymagania od ARCH_01 do ARCH_05) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik
J do SIWZ,
c) Zadanie KON - Umożliwienie sporządzania w Systemie BeSTi@ sprawozdań finansowych na dzień zakończenia działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST) (głównie związki) i jednostek organizacyjnych (JO) - określone w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.3 (wymagania od KON_01 do KON_04) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego
Załącznik J do SIWZ,
d) Zadanie RAP - Stworzenie w Systemie BeSTi@ raportów ze wskaźników i nadwyżki budżetowej - określone w rozdziale 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.4 (wymagania od RAP_01 do RAP_04) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Umowy stanowiącego
Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ,
2. Usługi utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:
1) świadczenie usług asysty technicznej;
2) wprowadzanie dostosowań/zmian w Systemach; i będą realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w: Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, Załączniku nr 2 do Wzoru Umowy – Procedura świadczenia usług asysty technicznej i Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy – Procedura wprowadzania dostosowań/zmian.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy, w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 12:00


» Location

00-916 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in