Robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w budynku przy ul. Okopowej 2a w Lublinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Prokuraturę w Lublinie w budynku zlokalizowanym przy
ul. Okopowej 2a w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki:
Załącznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
Załącznik nr 1.2 Przedmiary robót.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego oraz na warunkach określonych umową.
3. Lokalizacja robót budowlanych: budynek Prokuratury przy ul. Okopowej 2a.
4. Roboty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania prowadzone będą w obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca nie może zakłócić pracy Prokuratury. Wykonawca będzie mógł realizować prace w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 20:00 oraz po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu również w soboty w godzinach od 7:00 do 20:00. Zamawiający wymaga aby prace szczególnie uciążliwe utrudniające funkcjonowanie Prokuratury prowadzone były w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30, względnie też w innych terminach, jeśli Zamawiający będzie miał taką możliwość.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Okopowa 2 a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Prokuratura Regionalna w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in