Dostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii Zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do:
a) przeprowadzenia analizy wymagań Zamawiającego, której rezultatem będzie opracowanie szczegółowych wytycznych dla systemu,
b) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w zakresie wymaganej infrastruktury informatycznej po stronie Zamawiającego, której rezultatem będzie określenie minimalnych wymagań sprzętowych i softwarowych koniecznych dla uruchomienia systemu,
c) wyprodukowania (oprogramowanie) systemu zgodnie z uwzględnieniem ustaleń poczynionych na etapie analizy i udokumentowanych w systemie zarządzania projektem,
d) instalacji Systemu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego,
e) przystosowania Systemu dla potrzeb Zamawiającego,
f) przygotowania i dostarczenia Dokumentacji,
g) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze Systemu, wykonania innych prac określonych Umową.
3. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zobowiązania określone w Umowie, w szczególności przeprowadzić wdrożenie Systemu z zachowaniem najwyższej staranności, w stopniu wymaganym od profesjonalisty, dążąc do docelowego eksploatowania przez Zamawiającego rozwiązania informatycznego: nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb określonych w wymaganiach do Systemu, zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych, gwarantującego szybką i stabilną pracę.
4. Wykonawca zobowiązuje jest do wdrożenia Systemu z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z wymogami funkcjonalnymi Zamawiającego określonymi na etapie analizy oraz z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Ocena zgodności Systemu z przepisami obowiązującego prawa będzie dokonywana w oparciu o stan prawny istniejący w chwili zgłoszenia Systemu do odbioru. W celu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy warunki realizacji niniejszej Umowy.
5. Wykonanie Wdrożenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym część prac w ramach Wdrożenia może być wykonana w siedzibie Wykonawcy, w tym sposób zdalny, jeśli jest to uzasadnione ze względu na ich charakter, w szczególności prace programistyczne i tworzenie Dokumentacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na system będący przedmiotem niniejszego zamówienia.
8. Ogólne założenia projektu oraz Specyfikacja funkcjonalna serwisu „Wirtualne Centrum Geriatrii”, zawarte zostały w załącznik nr 7 do SIWZ.


9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający dopuszcza:
a) złożenie ofert w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci elektronicznej zawarty został w ust. XI i XII SIWZ.
b) złożenie ofert w formie papierowej. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert w postaci papierowej zawarty został w ust. XI i XII SIWZ.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
13. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:30


» Location

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-952
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in