Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie - etap II obwód nr 1

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie – etap II obwód nr 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie linii kablowej przewodem YAKXS 4 x 25mm2,
b) montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
c) montaż wysięgników rurowych,
d) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED,
e) montaż uziomów,
f) badanie linii kablowej.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:
a) projekt budowlano-wykonawczy ;
b) przedmiar robót (Uwaga: ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał poglądowy – informacyjny),
c) Specyfikacja techniczna (STWiORB);

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia (CPV):

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45325300-1 Instalowanie linii energetycznych
45316000-5 Oświetlenie zewnętrzne

4. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w pkt. 3.
5. Termin wykonania zamówienia :
Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa max. termin zakończenia robót do dnia 15.12.2020 r. W związku z powyższym Zamawiający w rozdz. XXIV SIWZ określa punktację i sposób jej obliczenia w sytuacji, gdy wykonawca zaproponuje krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Podwykonawcy.
Wykonawca powinien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Powyższe informacje powinny zostać podane w załączonym do oferty formularzu pn. „Zakres cześć/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonania Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców” – zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi bezpośrednio związane z wykonaniem wyżej wymienionych robót budowlanych – określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy– określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.
9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp :
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób tj. elektromonterów.
2)W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienie do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 11:00


» Location

Barlickiego 15
Żychlin 99-320
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Żychlin
Barlickiego 15
Żychlin 99-320
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in