„ Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.065.723,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku w wysokości 1.452.223,- oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 613.500,-”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego do kwoty 2.065.723,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Hajnowskiego w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Okres kredytowania - od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 31.12.2030 r.
3. Uruchomienie kredytu nastąpi po zgłoszeniu zapotrzebowania – złożeniu wniosku przez Zamawiającego. Ostateczny termin wykorzystania kredytu - 31.12.2020 r.
4. Koszty kredytu stanowiło będzie oprocentowanie kredytu (odsetki bankowe) określone wg zmiennej stopy procentowej . Oprocentowanie kredytu będzie ustalane kwartalnie.
5. Podstawą do określenia oprocentowania będzie stawka WIBOR 1M notowana w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, za który odsetki są naliczane, przy czym: oprocentowanie w pierwszym okresie kredytowania (obejmującym okres od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.12.2020 r.) zostanie wyliczone na podstawie stawki WIBOR przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty (powiększonej/pomniejszonej o marżę banku).
6. Wykonawca określi w formularzu oferty oprocentowanie wg stopy WIBOR 1M z dnia 01.07.2020 r (w wysokości 0,23 %) plus/minus marża banku wyrażona w punktach procentowych w stosunku rocznym.
7. Karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetek:
Karencja w spłacie rat kapitałowych – do dnia 31.12.2020 r.
Karencja w spłacie odsetek – do dnia 31.12.2020 r.
8. Spłata kapitału i odsetek następowała będzie według niżej wymienionych ustaleń:
1) Spłata kapitału wraz z odsetkami – dokonywana będzie w miesięcznych ratach w okresie od 2021 do 2030 roku. Przedmiotowe raty będą płatne od wartości uruchomionego kredytu w terminie do ostatniego dnia roboczego na koniec każdego miesiąca począwszy od dnia 01.01.2021 roku.
9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
10. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
11. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 punkt 5 k.p.c.
12. Na rachunkach Powiatu w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
13. Powiat nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków, ZUS ani US.
14. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
15. W Powiecie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2.065.723,00 zł, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).
2) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania. Odsetki naliczane będą wówczas tylko za okres i od kwoty faktycznego zadłużenia.
17. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: kontakt z Zamawiającym – przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu., jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Powiat Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in