Opracowanie, druk i dostawa wydawnictwa pn. „Mapa zdrapka z atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego”

» Notice description

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego, graficznego, korekta językowa, skład komputerowy, druk i dostawa wydawnictwa pn.: „Mapa zdrapka z atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego”.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.
1.3 Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:
1.3.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę lub podwykonawcę i związane z drukowaniem przedmiotu zamówienia, wykonywane były przez pracownika/ów zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).
1.3.2 Przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego dokumentowanie zatrudniania osób, o których mowa w pkt 1.3.1. odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia (informacji) składanego przez wykonawcę (obejmującego również podwykonawcę). Oświadczenie, o którym mowa wyżej wykonawca/podwykonawca składa najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązku określonego w pkt. 1.3.1.
1.3.4 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1.3.5 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1.czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
1.3.6 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w pkt. 1.3.8. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.1. czynności.
1.3.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Z tytułu nie spełnienia wymagań określonych w pkt 1.3.1. (także przez podwykonawcę) wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej w wysokości 5000,00 zł, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in