Usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in