Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów

» Notice description

1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów”.
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wewnętrzne prace dostosowawcze, budowlano-instalacyjne pomieszczeń oddziału szpitalnego w budynku nr 102, w tym :
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. częściowa rozbiórka okładziny ścian; częściowe skucie tynków; demontaż posadzek z PCV, częściowy demontaż posadzek z terakoty, częściowy demontaż stolarki drzwiowej).
2. Roboty ogólnobudowlane (m.in. uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; częściowe uzupełnienie posadzki z terakoty; częściowe uzupełnienie okładziny ścian z płytek; roboty posadzkarskie [wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę]; roboty malarskie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej; montaż narożników i odbojnic).
3. Roboty instalacyjne wod-kan. (m.in. wymiana umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla osób niepełnosprawnych).
4. Roboty instalacyjne elektryczne (m.in. wymiana wentylatorów łazienkowych, wyłączników, gniazdek elektrycznych).
5. Uprzątniecie terenu po wykonanych robotach.
- zgodnie z zamieszczonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót.
3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w oparciu o przedmiar robót, wymagania określone niniejszą SIWZ, w tym w szczególności we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
Ponadto przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
dr. J. Babińskiego 29
Kraków 30-393
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in