Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020/2021r.”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2020/2021 (znak sprawy: ZI.271.24.2020.ZP). Są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu w sezonie zimowym 2020/2021. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020r, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej +2⁰ C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Zimowe utrzymanie to:
a) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania chodników, przejezdności dróg, likwidacji zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi;
b) odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg;
c) usuwanie śliskości zimowej, tj. tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia.
d) prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);
e) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy.
f) przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej,
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania całej szerokości drogi - jezdni wraz z poboczami (także nawiane zaspy z pól), w sposób skuteczny do uzyskania przejezdności dróg, rozjazdów, skrzyżowań (śnieg należy usunąć z całego skrzyżowania, również ze środka).
2.3. Chodnik powinien być odśnieżony i mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.
2.4. Po odśnieżaniu ulic Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia zasypanych przejść dla pieszych (przejście z ulicy na chodnik).
2.5. Wjazd na chodniki i parkingi wyłożone kostką brukową celem odśnieżania i posypywania dozwolony pojazdem o masie całkowitej do 5 ton - dopuszcza się odśnieżanie ręczne.
2.6. Wykonawca przystępuje do odśnieżania bądź posypywania po otrzymaniu dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej i do świadczenia usług w razie konieczności 24 godziny na dobę.
2.8. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do odśnieżania bądź posypywania w ciągu 60 minut od chwili otrzymania dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2.9. Maksymalny czas realizacji zlecenia (odśnieżania bądź posypywania wszystkich ulic, chodników i parkingów) od chwili zgłoszenia do zakończenia usługi:
a) Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś – Okrąglica – 5 godzin
b) Czerwona Woda – 9 godzin,
c) Zielonka – 3 godziny.
2.10. Zakres i kolejność odśnieżania bądź posypywania określi upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
2.11. Wykonawca zapewni łączność telefoniczną (bezprzewodową) z każdym operatorem sprzętu.
2.12. Koszty związane ze stacjonowaniem sprzętu i dojazdem na miejsce świadczenia usług ponosi Wykonawca.
2.13. Wykonywane usługi będą rozliczane w oparciu o oferowane ceny jednostkowe oraz na podstawie kart drogowych (protokołu odbioru) podpisanych w dniu wykonywania usługi przez sołtysa lub Zamawiającego oraz akceptowane w ciągu 3 dni przez pracownika Urzędu.
2.14. Wykonawca dobierze materiały i ich dawkę do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej w zależności od panujących warunków pogodowych.
2.15. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt odpowiednią ilość materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej tj. soli drogowej i piasku - koszty załadunku należy wkalkulować w cenę posypywania.
2.16. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody zakupu soli drogowej do zimowego utrzymania.
2.17. Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. z 2005r.nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
2.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w niniejszej SIWZ w zależności od potrzeb.
2.19. Sprzęt mechaniczny, którym Wykonawca wykonywał będzie usługę musi być sprawny technicznie, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, przystosowany do prac w każdych warunkach atmosferycznych i posiadać lampę pulsującą. Nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.
2.20. Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierną ilość wysypanego materiału na m2 bez względu na prędkość jazdy.
2.21. Przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania realizacji zamówienia z winy Wykonawcy.
2.22. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wobec osób
trzecich, które wynikną na skutek nieprawidłowego wykonywania przedmiotu.
2.23. Realizacja zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych. W związku z tym należy założyć możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
2.24. zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na tym etapie bez skutków prawnych. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego, w tym finansowych, w przypadku zlecenia, przez Zamawiającego w całym okresie trwania umowy, prac na sumę niższą niż wskazana w ofercie.
2.25. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego, w tym finansowych, za czas przestoju i dyspozycji do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
2.26. Kod CPV :
90 62 00 00 -9 – usługi odśnieżania
90 63 00 00 – 2 - usługi usuwania oblodzeń
2.27. Ustala się następujące warunki płatności.
a) Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy
b) Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660.
c) Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT na podstawie miesięcznego zestawienia do faktury.
d) Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zestawienie zatwierdzone przez Zamawiającego .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Sikorskiego 3
Węgliniec 59-940
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
Węgliniec 59-940
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in