Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Komorowickiej 23 (przychodnie NZOZ) w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) modernizacji instalacji hydrantowej w budynku użyteczności publicznej (przychodnie NZOZ) przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej, obejmującej:
1) wykonanie inwentaryzacji budynku, zwaną dalej „inwentaryzacją”,
2) modernizację instalacji hydrantowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż,
zwaną dalej „instalacją”, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym:
3) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
4) skuteczne zgłoszenie robót,
zwanych dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.

2. Pod pojęciem skutecznego zgłoszenia robót rozumie się uprawomocnienie się zgłoszenia wskutek nie wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w trybie art. 30 ust. 5 ustawy – prawo budowlane, sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Dzień następny po upływie ostatniego dnia tego terminu, jest dniem uprawomocnienia się zgłoszenia robót.
3. Dokumentacja powinna spełniać wymagania określone dla projektów budowlanych w:
1) art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. – prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.),
2) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),
3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
oraz powinna być opracowana zgodnie z:
4) Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
5) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 961),
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.),
7) właściwych przepisach szczególnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 12:00


» Location

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in