Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Gródku w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowożeniu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gródku i Przedszkola Samorządowego w Gródku, taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego, z wyznaczonych miejscowości na terenie gminy Gródek, wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021, poprzez sukcesywną sprzedaż imiennych biletów miesięcznych, uprawniających do dojazdu do szkoły i powrotu do domu uczniów po zakończeniu zajęć szkolnych.
2. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z przystanków komunikacji zbiorowej w miejscowościach, w których zamieszkują, do Szkoły Podstawowej w Gródku i Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz odwożenie ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć w dni nauki szkolnej.
3. Wykonawca w celu realizacji usługi utworzy regularne przewozy pasażerskie na terenie gminy Gródek, na warunkach i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów stawianych przewoźnikowi, wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów niezbędnych do prawidłowego świadczenia transportu zbiorowego.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed uzyskaniem zezwolenia właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie gminy Gródek, przedstawi Zamawiającemu rozkłady jazdy z poszczególnych tras. Przebieg tras zostanie ustalony z Zamawiającym i musi zostać przez niego zaakceptowany.
5. Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, iż musi w pierwszej kolejności zapewnić miejsca siedzące uczniom w ramach zawartej umowy.
 Trasa nr 1 - 26 osób
 Trasa nr 2 - 18 osób

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 11:00


» Location

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
Gródek 16-040
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
Gródek 16-040
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in