Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie”.
W zakres usługi od 01.01.2020 do 31.12.2020r wchodzi:
a) odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zmieszanych oraz całej masy odpadów gromadzonych selektywnie.
b) dostawa worków na odpady niesegregowane oraz dostawa stosownie do prowadzonej zbiórki, worków na odpady zbierane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z worków oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych, popiołu i odpadów ulegających biodegradacji „Bio” w workach dla poszczególnych miejscowości Gminy Wodynie.
c) wyposażenie i obsługa prowadzonego przez Gminę Wodynie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Oleśnica – wywóz odpadów z Punktu stosownie do potrzeb.
d) zbiórka w formie objazdowej i zagospodarowanie, w terminie obowiązania umowy, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.
2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez Wykonawcę z podziałem na:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
b) odpady zbierane selektywnie tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.
3. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Oleśnica. Wykonawca wyposaży ten punkt w pojemniki, które będzie opróżniał stosownie do potrzeb.
4. Na PSZOK będą zbierane następujące frakcje:
-papier,
-szkło,
-metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
-bioodpady,
-pozostałość po segregacji, tzn. zmieszane odpady komunalne,
- popiół,
-odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,
-zużyte baterie i akumulatory,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
-meble i inne odpady wielkogabarytowe
-odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, tzn. pochodzące z robót budowlanych prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości’
-zużyte opony,
-odzież i tekstylia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
-styropian.

5. Nadzór na Punktem będzie leżał po stronie Wykonawcy. Punkt ten będzie dostępny dla mieszkańców zamieszkujących Gminę Wodynie (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 800 do godz. 1500 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu. Gdy święta przypadają w pierwszą sobotę miesiąca PSZOK czynny będzie w kolejną sobotę tego miesiąca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

Siedlecka 43
Wodynie 08-117
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Wójt Gminy Wodynie
Siedlecka 43
Wodynie 08-117
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in