Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego (2 egz.) dotyczącego określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314).

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana położona w Radomiu przy ul. Starowolskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia jako działka nr 159/10 o pow. 32 m2 (Obręb 0020 – Gołębiów, arkusz 18), stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Budynek posadowiony na gruncie nie jest przedmiotem wyceny, gdyż stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in