Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną rozbudową instalacji gazowej , montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części), które dotyczą opracowania dokumentacji projektowych dla następujących ilości lokali:
Zadanie I: 45 lokali mieszkalnych
Zadanie II: 45 lokali mieszkalnych
Zadanie III: 45 lokali mieszkalnych
Zadanie IV: 45 lokali mieszkalnych

Adresy lokali przypisanych do poszczególnych zadań zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ „Wykaz lokali”.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać odrębnie dla każdego lokalu dokumentację składającą się z następujących opracowań:
- projekt budowlany z inwentaryzacją i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- wszelkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- uzyskać pozwolenie na budowę.

Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji określono w „Wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami” stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
7. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
8. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2020 | 10:00


» Location

Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zjednoczenia 110
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in