Budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku

» Notice description

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie robót wykończeniowych (tynki, posadzki), montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty instalacyjne elektryczne
i sanitarne w ramach zadania pn.: „Budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej w Sanoku”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą:
2.1. Dokumentacji Projektowej
2.2. Przedmiaru Robót i Kosztorysu Ofertowego (stanowiącym podstawę wyliczenia wartości ofertowej)
3. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące dla przyszłego wykonawcy do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające zgodność ich kluczowych parametrów technicznych, jakościowych, potwierdzonych w (atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, świadectwach jakości).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in