Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok wraz z opieką na wyszczególnionych poniżej trasach na zasadach wynajmu autobusów lub na podstawie miesięcznych biletów szkolnych wykupionych u przewoźnika wykonującego komunikację regularną w roku szkolnym 2020/2021.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część 1: Zadanie 1 obejmujące dowóz uczniów na trasie:
a) Dębna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Trepczy,
b) Międzybrodzie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Trepczy,
Część 2: Zadanie 2 obejmujące dowóz uczniów na trasie: Płowce, Stróże – SP Nr 2 w Sanoku.
Część 3: Zadanie 3 obejmujące dowóz uczniów na trasie: Liszna – SP Nr 1 w Sanoku.
Część 4: Zadanie 4 obejmujące dowóz uczniów na trasie:
a) Łodzina – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Dobra,
b) Hłomcza – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Dobra,
c) Tyrawa Solna – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Dobra,
d) Tyrawa Solna – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Mrzygłód,
e) Hłomcza – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Mrzygłód,
f) Łodzina – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Mrzygłód,
g) Dębna – Publiczna Szkoła Podstawowa w m. Mrzygłód,
h) Hłomcza – Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w m. Tyrawa Solna,
i) Mrzygłód – Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w m. Tyrawa Solna,
j) Łodzina – Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w m. Tyrawa Solna,
k) Dębna – Publiczna Filialna Szkoła Podstawowa w m. Tyrawa Solna.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, tj., na część 1 zamówienia i/lub na część 2, 3 i 4 zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz liczby uczniów i tras dowożenia uczniów do szkół w gminie Sanok zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
5.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
5.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy czynności/prac fizycznych przy realizacji usług wskazanych w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 SIWZ. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników wykonawcy przy jej wykonywaniu. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 4 wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 23
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in