Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: - część nr 1 - Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Część I Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana luksferów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów pełnych. - część nr 2 - Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

» Notice description

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w wymaganych branżach robót budowlanych oraz wszystkie czynności zastrzeżone dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w prawie budowlanym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Roboty nie mogą zakłócać funkcjonowania pracy Oddziałów Szpitala oraz innych jednostek Szpitala. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami.
Zakres rzeczowy prac, dla których realizowany będzie nadzór inwestorski stanowi załącznik do SIWZ:
- dla części nr 1 - w postepowaniu nr 23/2020 - Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, tylko Część I Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana luksferów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów pełnych (dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.lukasz.med.pl/bip/?id=2451&det=det
- dla części nr 2 – w postępowaniu nr 48/2020 – tylko Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie (dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.lukasz.med.pl/bip/?id=2493&det=det

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie nadzorowanie prawidłowości realizacji i rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i umową zawartą w wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w poniższym zakresie:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i pełni role koordynatora czynności wszystkich inspektorów branżowych w zakresie różnych specjalności.
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i inspektorzy nadzoru branżowi odpowiedzialni są w zakresie swoich uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku ( Dz. U. 2001 nr 138 poz.1554).
Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego reguluje załączona umowa.
Zamawiający informuje, iż: :
- dla części nr 1 w dniu 10.07.2020 r. zawarł umowę z Wykonawcą FENSTERBAU Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 64-600 Oborniki, ul. Krańcowa 10.
- dla części nr 2 w dniu 21.07.2020 r. zawarł umowę z Wykonawcą Zakład Remontowo-Budowlany „GOTEL” Paweł Bigos z siedzibą w 33-114 Rzuchowa 378.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

Lwowska 1
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Lwowska 1
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in