„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Psary do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Psary do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022”.
1) Przedmiotem zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na terenie gminy Psary i poza nią transportem własnym Wykonawcy (minibus), polegającej na dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych do:
a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, ul.11 Listopada 7,
b) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59,
c) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17,
oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi przez specjalnie w tym celu zatrudnione osoby.
2) Długość średniej dziennej trasy, obsługiwanej przez trzy minibusy wynosi, ok. 170 km.
3) Przewóz odbywał się będzie w godzinach porannych między 6.45 a 8.30 oraz w godzinach popołudniowych między 13.00 a 15.30 wg trasy ustalonej przez Zamawiającego.
4) Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema pojazdami np.: minibusami, o nienagannym stanie technicznym, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, w tym minimum jeden pojazd musi być dostosowany do przewożenia wózka inwalidzkiego, co łączy się z koniecznością posiadania sprzętu niezbędnego przy jego załadunku. Pojazd ma być wyposażony w sprzęt umożliwiający załadunek wózka inwalidzkiego, bez względu na jego rodzaj.

Uwaga nr 1.
Zamawiający wyjaśnia, że posługując się pojęciem „minibus” przyjmuje powszechną definicję tego słowa, tj. autobus niewielkich rozmiarów, przeznaczony do przewozu na miejscach siedzących od 9 do 20 pasażerów, nie licząc kierowcy.
Zgodnie z obowiązującą definicją wskazaną w art. 2 ust. 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110) pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą podlega rejestracji jako autobus.

5) W przypadku awarii minibusa czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 60 minut.
6) W przypadku awarii minibusa i nie podstawienia pojazdu zastępczego Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika.
7) Na wykonawcy usługi spoczywa ponoszenie:
a) kosztów utrzymania minibusów, w szczególności kosztów paliwa,
b) bieżącej eksploatacji, napraw, ubezpieczenia,
c) kosztów zatrudnienia i szkolenia kierowców,
d) kosztów zatrudnienia opiekunów dzieci w czasie przejazdu.
8) Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi - 3 osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tras wynikające z aktualnych potrzeb w tym zakresie.

Uwaga nr 2.
W przypadku trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub też w razie innych przypadków, z powodu których przerwania zostanie nauka stacjonarna i wprowadzona zostanie nauka zdalna, Zamawiający nie ponosi kosztów transportu, a Wykonawca nie rości sobie praw do zapłaty.

2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów służących do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.
2) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:
a) zapewnienie transportu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie zapewnienie kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
b) stan techniczny pojazdów, aktualne przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz punktualność dowozów,
c) wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do informowania rodziców o zaistniałej nagłej awarii.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku ze świadczonymi usługami, w tym także związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.
4) Przy każdym transporcie Wykonawca – Przewoźnik zobowiązany jest na prośbę osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (oryginały: prawo jazdy, oświadczenie – poświadczenie spełnienia przez kierowcę wymagań dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozów: Rzeczpospolita Polska).
5) Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdów Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb, celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. W przypadku stwierdzenia, iż pojazd jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego standardu Zamawiający ma prawo żądać podstawienia w najszybszym możliwym czasie autokaru sprawnego o wymaganym standardzie a Wykonawca ma to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku Zamawiający na koszt wykonawcy podstawi sprawny autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu.
8) Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za kilometry dojazdowe i zjazdowe z poszczególnych tras, ani za czas postoju między trasami.
9) Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do posiadania:
a) aktualnej i ważnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
b) aktualnej i ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o minimalnej sumie gwarancyjnej 100.000,00 zł.
c) aktualnej i ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków NW na kwotę co najmniej 500.000,00 zł,
10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego.
11) Kierowcy realizujący wykonanie przedmiotu zamówienia powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności.
12) Opiekę nad dziećmi sprawować mogą osoby pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych, które dają rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówek oświatowych i ich powrotu. Opiekunów (3 osoby) zapewnia Wykonawca.

6. Warunki płatności.
1) Kwota wynagrodzenia za 1 kilometr obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z SIWZ - załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca w wycenie stawki za 1 kilometr poda całkowity koszt usługi (zawierający wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. kilometraż, opłaty drogowe, wynagrodzenie kierowców, opiekunów oraz inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia).
3) Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za kilometry dojazdowe i zjazdowe z poszczególnych tras, ani za czas postoju między trasami.
4) Szczegółowe zasady płatności zostały opisane we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

7. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19:
1. W przypadku zaostrzenia przepisów, w związku COVID-19, zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu, niepodpisania umowy, odstąpienia od umowy, a wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
2. W przypadku zaostrzenia przepisów, w związku z panującą pandemią COVID-19 lub innymi zagrożeniami determinującymi konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania i przestrzegania;
3. Jeżeli konieczność dostosowanie się do przepisów, w związku z zagrożeniami opisanymi w ust. 7 pkt 2 powyżej, wystąpi po otwarciu ofert i/lub podpisaniu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania ceny podanej w formularzu ofertowym, po szczegółowym uzasadnieniu i wyliczeniu kosztów mających wpływ na wzrost ceny przez Wykonawcę.
4. W trakcie wykonywania zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Malinowicka 4
Psary 42-512
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
Psary 42-512
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in