BUDOWA KOLUMBARIUM

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kolumbarium” w ramach zadania: „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” na terenie cmentarza gminnego w Polkowicach.
Lokalizacja robót: cmentarz gminny w Polkowicach.
Zakres robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami przetargowymi (dokumentami inwestycji) takimi jak :
a) SIWZ,
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
 ST-0 – Specyfikacji Technicznej – wymaganiach ogólne dla wszystkich branż (zwanej dalej ST)
 SST – Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) dla poszczególnych branż:
 roboty ziemne (ST-1),
 elementy żelbetowe i betonowe (ST-2),
 nawierzchnie utwardzone (ST-3),
 kamieniarskie roboty okładzinowe (ST-4),
c) opisów pozycji przedmiaru robót,
d) dokumentacji projektowej opracowanej przez ATD Architekci s.c. ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław składająca się z opracowań:
 projekt budowlany,
 projekt budowlano-wykonawczy.
 rysunki uzupełniające (PZT_korekta, KOR1_Kolumbarium, rys 8,A1,A2,A3, A4 ,K1)
Autorem dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót jest biuro projektowe: ATD Architekci s.c. ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław.
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia objęte są:
- decyzją pozwolenia na budowę nr AB.7351-1-1-0598/2009 z dnia 12.10.2009 r.
- decyzją nr 647.2012 z dnia 12.10.2012 r. (zamienna)
- decyzją nr 659.1017 z dnia 23.10.2017 r. (zamienna)
Uwagi:
- Rysunki PZT_korekta, KOR1_Kolumbarium, rys 8 i pozycje przedmiaru robót uwzględniają korektę długości (wydłużenie) kolumbarium ze względu na zastosowanie prefabrykatów w sposób umożliwiający montaż tablic epitafijnych na ściankach o grubości min. 10 cm.
- Rysunki A1, A2, A3, A4 ,K1 pokazują przyjętą zasadę montażu kolumbarium wraz z elementami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Metals
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in