„Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie nad Osą – etap I”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie n/Osą o długości 1 000 mb (etap I).
2. Droga położona jest na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb 3 Buk Pomorski, działka nr 184/1 oraz nr 262. Przebudowa będzie polegała m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej i wiążącej), przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonaniu odwodnienia korpusu drogi.
3. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego poprzez poszerzenie i poprawę nawierzchni jezdni.
4. Projektowana przebudowa zawierać będzie wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Poszerzenie jezdni do 5,00 m z nową nawierzchnią bitumiczną. Oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów, na całym odcinku drogi (1 000 mb) poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni, celem odwodnienia korpusu drogi.
5. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni.
6. Parametry techniczne drogi:
1) Klasa techniczna drogi - D (dojazdowa),
2) Kategoria ruchu - KR 2,
3) Prędkość projektowa Vp = 40km/h,
4) Długość - 1 000 mb,
5) Nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
6) Nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
7) Powierzchnia jezdni - 5 030,00 m2,
8) Powierzchnia zjazdów – 279,50 m2,
9) Szerokość jezdni – 5,00 m,
10) Promienie łuków poziomych – R = 8 m,
11) Spadki poprzeczne – daszkowe 2% i jednostronne na łukach – 2%,
12) Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm,
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm,
c) geosiatka zbrojona z włókien szklanych i węglowych,
d) warstwa wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitumicznej śred. grub. 50-200kg/m2,
e) istniejąca nawierzchnia bitumiczna.
13) Poszerzenie jezdni obejmuje wykonanie:
a) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm,
b) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 4 cm,
c) geosiatki zbrojonej z włókien szklanych i węglowych,
d) warstwy wyrównawczo-profilująca z mieszanki mineralno-bitum śred. grub. 50-200kg/m2,
e) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o grubości 10cm,
f) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o grubości 20cm,
g) warstwy odsączającej z piasku 0/20 mm o grubości 10cm
14) Parametry zjazdów:
a) szerokość 4,00 – 5,00 m,
b) nawierzchnia zjazdów: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o grubości 20cm,
d) warstwa odsączająca z piasku 0/20 mm o grubości 10 cm.
15) Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego.
16) Szerokość poboczy 0,75 m. Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm.
7. Na istniejące kable teletechniczne należy nałożyć dwudzielne rury ochronne, zgodnie z wytycznymi dot. uzgodnień projektu budowlanego wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.
8. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia w tym: projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Przedmiar robót, zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowi jedynie informację dodatkową na temat ogólnego zakresu robót i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty, którą należy skalkulować w oparciu o zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Główna 28
Jabłonowo Pomorskie 87-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ul. Główna 28
Jabłonowo Pomorskie 87-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in